Communicatie

Contact met ouders

De lijnen tussen school en ouders zijn kort. Gewenst overleg over een leerling kan meestal nog dezelfde dag gerealiseerd worden.

Informatieavond

In november staat de informatieavond gepland voor de ouders van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Dit als voorbereiding op het maken van een keus voor het niveau van leerling en school voor voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs en het aanbod van het Berechja College.

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouder/ verzorger. Deze houdt het de voortgang op zowel cijfermatig gebied als welbevinden van de leerling in de gaten. De mentor neemt contact op met de ouders wanneer zaken niet gaan zoals bedoeld was. Ouders kunnen via Magister zelf deze voortgang controleren en contact zoeken met de mentor wanneer er vragen zijn.

Ouderavond

Per leerjaar organiseren we ten minste één ouderavond per jaar. Op de ouderavond komen onderwerpen als studievoortgang, onderwijskundige ontwikkelingen en vervolgopleiding aan bod.

Rapporten

Drie keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport waarin we verslag doen over de leerresultaten van de leerling.

Berechja Berichten

Om de maand versturen we de Berechja Berichten via de mail. Berechja Berichten is een nieuwsoverzicht van de school, waarin we wetenswaardigheden over school publiceren. Berechja Berichten verschijnt digitaal, als u uw e-mailadres nog niet heeft doorgegeven aan de administratie verzoeken wij u vriendelijk om dat alsnog te doen.

Sociale Media

Het Berechja College is actief op de bekende Social Media die niet meer weg te denken zijn. Wij willen op de plekken zijn waar onze jongeren ook zijn. Het Berechja College gebruikt deze media als ondersteuning van het onderwijs en als medium om in contact te blijven met betrokkenen. We zijn actief op YouTube met een videokanaal en we houden iedereen die maar wil op de hoogte van het laatste nieuws via onze Twitterfeed, Facebook- en Instagrampagina. Veel docenten hebben een docenten-twitteraccount en onderhouden contacten met hun leerlingen via deze innovatieve manier van communiceren. Op onze website leert u meer over deze vormen van communicatie.

Open dag

In januari vindt de Open Dag plaats voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. Dit is een mooie kans om het Berechja College beter te leren kennen. De leerlingen van Rehobothscholen worden uitgenodigd om tijdens het ochtendprogramma een aantal lessen mee te draaien. Leerlingen van andere scholen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de administratie.

Kennismaking

In juni houden we de kennismakingsavond voor de aangemelde leerlingen van leerjaar 1. Zij ontmoeten deze avond hun mentor en de nieuwe klasgenoten. Ook ontvangen zij de informatie om die van belang is om tijdens de start van de cursus een goede start te maken.

Algemene ouderavond

Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het onderwerp heeft vaak te maken met een opvoedkundig onderwerp.

Magister

Magister is de digitale leeromgeving voor de leerling en ouders en dient als leerlingvolgsysteem ter ondersteuning van het leerproces. Leerlingen kunnen hier het huiswerk en hun studievoortgang inzien. Verder worden in Magister opdrachten klaargezet en worden gemaakte opdrachten ingeleverd en ontvangen leerlingen informatie die van belang is. Ouders krijgen toegang tot de ouderportaal van Magister en kunnen meekijken in het rooster en de studievoortgang volgen. Ook ziekmeldingen worden snel en eenvoudig via Magister (op de computer of via een smartphone-app) doorgegeven.  

Website

Op www.berechja.nl staat alle informatie over het Berechja College. Informatie die niet in deze schoolgids staat, kunt u op de website vinden. Ook is Magister via de website te benaderen. Op de website zijn de maandelijkse Berechja Berichten terug te lezen.

Tienminutengesprekken

Na het eerste en tweede rapport kunt u aangeven welke docent(en) u wilt spreken. Ook kunnen mentoren en MT-leden u uitnodigen voor een gesprek. Naast deze mogelijkheid is de school elke dag bereikbaar voor een telefonische afspraak.

Huisbezoek

Indien noodzakelijk of gewenst, kan er een huisbezoek worden afgesproken. De mentor maakt daarvoor met de ouders/verzorgers een afspraak.

Overige contacten 

De school is geen wereld op zich, maar heeft, als onderdeel van de maatschappij, diverse andere contacten. We willen enkele van deze contacten noemen: Het Berechja College heeft schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraken met het Emelwerda College te Emmeloord. Over de doorstroom naar het Emelwerda College zijn sluitende afspraken gemaakt. Doorstroom naar andere VO scholen is mogelijk. Daarnaast onderhouden we goede contacten met: 

 • Basisscholen 
 • Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) 
 • Diverse nascholingsinstellingen 
 • GGD Flevoland 
 • Jeugdzorg 
 • Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk 
 • Scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs 
 • Maatschappelijk werk 
 • Zorg Advies Team (voortgezet onderwijs Urk) 
 • VO-raad 
 • Gemeente Urk

Privacy 

Op het Berechja College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. De vorderingen van de leerlingen worden eveneens vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat het Berechja College samenwerkt met het Emelwerda College wat betreft Havo-onderwijs, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van  uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur. 

Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld en te downloaden vanaf de website. 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Dit doen we via de Magister omgeving. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Bij vragen over privacy op school kunt u contact zoeken met de privacy officer van de school. 

J. Halma
HLM
Adviseur bestuur-directie
Privacy Officer
Beleid
Privacyreglement Berechja College