Reglementen

Document Leerlingenstatuut 2020 2022

Leerlingenstatuut

Dit statuut regelt rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is te vinden op de downloadpagina van de schoolwebsite. Indien leerlingen, personeelsleden en aan de school verbonden organen, menen dat het leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, dienen zij het gerezen geschil op te lossen met de betrokken persoon/orgaan of personen/organen 
met wie het geschil is gerezen. Indien blijkt dat het onderling oplossen van het geschil redelijkerwijs niet is gelukt of redelijkerwijs niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt verwezen naar de klachtenregeling.

Onderwerpen van het leerlingenstatuur zijn onder andere:

  • Kwaliteit van het onderwijs - Aanwezigheid
  • Gedrag - Veiligheid
  • Toetsing en beoordeling - Huiswerk
  • Disciplinaire maatregelen - Privacy/Sociale Media/
  • Gebruik genotsmiddelen Smartphonegebruik

Examenreglement 

Het examenreglement bevat allerlei bepalingen over het schoolexamen en het centraal examen voor de betreffende afdeling. Dit reglement, bedoelt voor leerlingen uit klas 3 en 4 VMBO, is te lezen op en te downloaden van de Berechja website. Voor de overgang van klas 3 naar klas 4 zie ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA) dat eind september aan de leerlingen wordt uitgereikt. Het PTA is te vinden op de downloadpagina van de schoolwebsite.

Document Klachtenregeling Berechja College

Klachtenregeling

Klachten over beslissingen of gedragingen van leerkrachten, leerlingen, andere personeelsleden of vrijwilligers kunt u het beste eerst met de betrokkene bespreken. Komt u er samen niet uit, of zijn er dringende redenen waarom u niet met de betreffende persoon kunt of wilt spreken, dan kunt contact opnemen met de contactpersoon, die doorverwijst naar de interne of externe vertrouwenspersoon.

Ons bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Deze commissie maakt deel uit van de stichting:

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 386 1697, fax: 070 302 08 36
E-mail: info@gcbo.nl,
www.gcbo.nl
Secretaris is Me. A.C. Melis-Gröllers

De klachtenregeling ligt voor iedere belangstellende ouder op school ter inzage. Tijdens de mentorlessen brengen wij deze regeling onder de aandacht van de leerlingen.

Ongewenste intimiteiten 

In het kader van ongewenste intimiteiten is een klachtenprocedure vastgesteld. Indien een leerling zich gekwetst voelt door een ongewenste benadering of ongewenste intimiteit van de kant van personeel van de school of van medeleerlingen kan hij/zij zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie.

Internetprotocol

Over het gebruik van internet op laptops, tablets, mobieltjes en vaste computers worden duidelijke uitspraken gedaan en maatregelen bij overtredingen vermeld, waaronder: Elke leerling staat onder bescherming van ons internetfilter.

Slotbepaling

In gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de directie.