Onderwijs

Onderwijskundige inrichting

Het Berechja College biedt onderwijs aan dat gerelateerd is aan de huidige ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. De lessen kenmerken zich door een voor de leerlingen herkenbare opzet waarbij doelgericht gewerkt wordt. Docenten zijn geschoold in het hanteren van de ‘5 rollen van de docent’ inclusief de zesde rol 'coach' en gebruiken het Directe Instructie Model (DIM) als didactisch leermiddel. Docenten hebben de vaardigheid om iedere leerling op zijn of haar niveau instructies te geven om zo recht te doen aan de talenten van iedere leerling. Wij willen dat onze leerlingen uitgroeien tot respectvolle mensen die straks in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien en een bijdrage kunnen leveren aan een verantwoorde samenleving.

Onderbouw

De onderbouw op onze school zijn alle 1e en 2e klassen van het VMBO. Het VMBO is een verzamelnaam voor:
- Basisberoepsgerichte leerweg (met en zonder LWOO)
- Kaderberoepsgerichte leerweg (met en zonder LWOO)
- Theoretische leerweg

Daarnaast bestaat onze onderbouw uit Havo 1, 2 en 3.

Nieuwe leerlingen worden geplaatst in een van deze niveaus. Het advies van de basisschool is bepalend voor het niveau waarop een leerling in klas 1 wordt geplaatst. Bij een zogenaamd dubbeladvies (bijvoorbeeld Basis/Kader), wordt een leerling op het hoogte niveau geplaatst.

  Havo next

  Onze havo-onderwijs biedt de volledige havo-onderbouw aan, dat is klas 1, 2 en 3. Daarna kunnen onze havisten de bovenbouw op het Emelwerda College vervolgen. Hiervoor werken beide scholen goed samen. Havo next is de versterking van de doorlopende leerlijn. Havo next is tweeledig: enerzijds een verdieping van het havo-onderwijs, zodat de doorlopende leerlijn naar de bovenbouw beter aansluit en anderzijds is het een verbreding van het onderwijsaanbod. Leerlingen kunnen namelijk een aantal keuzeprogramma's volgen, zoals Cambridge EnglishDelf Frans, of een honneursprogramma.

  Bèta Challenge Programma - Theoretische leerweg

  Alle leerlingen in in klas 1 en 2 van de Theoretische Leerweg krijgen 3 uur per week het vak Bèta Challenge. Dit vak is gerelateerd aan techniek, maar heeft een geheel eigen aanpak. Het doel van het vak is om leerlingen te laten kennismaken met techniek in allerlei sectoren (bètawerelden). Het gaat ons daarbij om 'levensecht' onderwijs.

  Vanuit het bedrijfsleven krijgen leerlingen een vraagstuk voorgelegd waarmee ze aan de slag gaan. Nadat leerlingen hiermee aan de slag zijn gegaan, wordt het eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever. Deze aanpak maakt de lessen Bèta Challenge actueel, relevant en eigentijds.
  Daarnaast wordt er in dit programma veel tijd besteed aan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Doordat leerlingen kennismaken met verschillende sectoren, kunnen ze ook ontdekken wat goed bij hen past en wat ze leuk vinden. Dat kan leerlingen helpen in hun oriëntatie op hun toekomst. 

  Zie voor meer informatie voor dit onderwijsconcept: www.betachallenge.nl


  Bovenbouw

  De leerlingen die naar de bovenbouw van het vmbo gaan, zijn in de onderbouw al in een leerweg geplaatst. Zij zitten in de basisberoepsgerichte leerweg (BB), in de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) of in een theoretische leerweg (TL). Over het algemeen zien wij dat onze leerlingen in de bovenbouw hun plek op school gevonden hebben. Er kan op het juiste niveau gewerkt worden aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. In de bovenbouw krijgen leerlingen te maken met het PTA, dat staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het houdt in dat er regelmatig toetsen worden afgenomen die meetellen voor het schoolexamen. In leerjaar vier werken we heel gericht naar het examen toe. Het is een jaar waarin veel zelfstandigheid en discipline van leerlingen gevraagd wordt. Ze moeten het Programma van Toetsing en Afsluiting afronden en aan het einde van het schooljaar het centrale examen afleggen. Ook moeten de leerlingen dit jaar kiezen voor een vervolgopleiding. In dit keuzeproces worden zij intensief begeleid.

  LWOO-onderwijs

  LWOO staat voor Leerweg Ondersteund Onderwijs. Als een leerling aan bepaalde criteria voldoet kan er een LWOO-aanvraag gedaan worden. De criteria zijn vastgesteld door het samenwerkingsverband Aandacht+ en hebben betrekking leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek. De LWOO-aanvraag wordt meestal al in gang gezet tijdens de overgang van het basis- naar het voorgezet onderwijs. 

  Op het Berechja College krijgen leerlingen met een LWOO-indicatie les binnen de reguliere basis- of kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg. Ze worden dus niet in een aparte klas geplaatst.
  Binnen de reguliere klas kunnen zij extra ondersteuning krijgen om te werken aan achterstanden of moeilijke lesstof. De klassen waarin een LWOO-leerlingen geplaatst wordt zijn vaak kleiner, waardoor er betere begeleiding kan worden geboden.
  Daarnaast speelt de mentor een belangrijke rol spelen in de begeleiding. De mentor stelt samen met de leerling en ouders aan het begin van het schooljaar doelen op. Deze doelen passen bij wat de leerling verder wil ontwikkelen. Dit alles wordt in een portfolio vastgelegd. Tijdens het schooljaar zal er ook een voortgangsgesprek en evaluatiegesprek met leerling en ouders plaatsvinden.
  In de ondersteuning van een leerling speelt het zorglokaal ook een belangrijke rol.

  Aanmelding van nieuwe leerlingen en doorstroming

  Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing in één van de brugklassen. Dit gaat in goed overleg tussen de toelatingscommissie van het Berechja College en de leerkracht groep 8 of directeur van de basisschool. Bijna alle leerlingen kunnen worden toegelaten. Soms wordt advies van de Permanente Commissie Leerlingenzorg gevraagd. Dit betreft leerlingen met een bepaalde ondersteuningsbehoefte.

  Tijdens de onderbouwperiode zijn er mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau. Cijfers, resultaten van het citoleerlingvolgsysteem, motivatie en vaardigheden van een leerling zijn daarbij leidend. De beslissing over tussentijds opstromen wordt door de docentenvergadering genomen.
  Als blijkt dat het voor een leerling beter is om de loopbaan op een lager niveau te vervolgen, is dat ook mogelijk. Helaas wordt hier vaak nog de term 'afstromen' voor gebruikt, wat een negatieve bijklank heeft. Wij zien dat eigenlijk niet zo. Als dat niveau beter bij de leerling past, is het alleen maar goed als een leerling op dat niveau verder kan.

  In de samenwerkingsovereenkomst met het Emelwerda College te Emmeloord is de doorstroming geregeld van de havoleerlingen naar de bovenbouw. Bij gebleken geschiktheid behoort bevordering naar leerjaar 2-gymnasium/atheneum of klas 3-atheneum ook tot de mogelijkheden. Aan het einde van het tweede jaar van het vmbo stromen de leerlingen bij positief resultaat door naar de bovenbouw met de verschillende profielen.

  Determinatie

  Met determinatie bedoelen wij de plaatsing van een leerling op een bepaald niveau. Het is ons streven dat alle leerlingen uiteindelijk in de bovenbouw op het niveau zitten dat het beste bij hen past. 

  Dit vraagt van ons dat we de leerlingen in de onderbouw goed volgen en begeleiden. Hiervoor wordt de leerling in de onderbouwperiode geobserveerd door de mentoren en vakdocenten. In klas 2 (van het VMBO, en klas 3 Havo) wordt bij rapport 2 door de docentenvergadering een voorlopig advies uitgebracht betreffende de te volgen leerroute. Dit advies is niet alleen gebaseerd op cijfers en de resultaten van het Citoleerlingvolgsysteem Toets 0-3, maar ook op andere factoren zoals studiehouding en vaardigheden.
  Uiteindelijk wordt in de laatste docentenvergadering van klas 2 (van het VMBO, en klas 3 Havo) de definitieve determinatie vastgesteld en weten we op welk niveau de leerling in de bovenbouw verder zal gaan.

  Van de onderbouw naar de bovenbouw

  Aan het eind van leerjaar 1 kiezen de leerlingen van het basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte binnen het vmbo een profiel. Hiermee staat hun vakkenpakket voor een groot deel vast. De leerlingen die Zorg & Welzijn kiezen, maken de keus tussen geschiedenis of wiskunde. De leerlingen die Maritiem & Techniek kiezen, hebben een vast vakkenpakket. De leerlingen die Dienstverlening & Producten kiezen, kunnen uit biologie, natuur-scheikunde of economie kiezen. Aan het eind van leerjaar 2 maken alle leerlingen in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg een keuze voor een profieloverstijgend keuzevak. Hierbij hebben zij de keuze uit de volgende vakken:

  • Bijzondere Keuken
  • EHBO
  • Fotografie
  • Geüniformeerde Dienstverlening 
  • Ondernemen
  • Presentatie & Styling
  • Robotica

  De theoretische leerlingen maken de keuze voor het profiel aan het einde van leerjaar 2. De profielen waar zij uit kunnen kiezen zijn:

  • Economie
  • Landbouw
  • Techniek
  • Zorg & Welzijn

  De leerlingen in de theoretische leerweg krijgen naast een aantal verplichte vakken de keuze uit: geschiedenis, aardrijkskunde, beeldende vorming (BV) of lichamelijke opvoeding als examenvak (LO2). BV en LO2 mogen niet samen gekozen worden. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om Frans te kiezen via het  programma DELF (diplome d'étude en langue française). Dit is een extra vak naast het reguliere curriculum. Nieuw dit schooljaar is dat de leerlingen in de theoretische leerweg een beroepsgericht vak volgen binnen de Nieuwe Leerweg (profiel Dienstverlening & Producten).

  Het VMBO kent een tweejarige examenperiode. Dit houdt in dat alle toetsen in het derde en het vierde leerjaar onderdeel zijn van het schoolexamen. Deze schoolexamentoetsen (SE-toetsen) staan omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en vormen samen met het centrale examen (CE) het eindcijfer voor het examen. De leerlingen van 3 havo kiezen een profiel en vakkenpakket voor de bovenbouw van de havo. Deze leerlingen maken een keus uit één van de volgende profielen:

  • cultuur en maatschappij (c&m)
  • economie en maatschappij (e&m)
  • natuur en techniek (n&t)
  • natuur en gezondheid (n&g).

  Er worden dus in de loop van het tweede en derde leerjaar nogal wat keuzes gemaakt. Op ouderavonden wordt hierover het een en ander uitgelegd zodat de juiste keuze gemaakt kan worden.

  Na het vmbo

  Na het behalen van het vmbo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs. Daar zijn studiemogelijkheden op verschillende niveaus. Bovendien kan men kiezen voor een fulltime opleiding (BOL) of een parttime opleiding (BBL). Bij de laatste werkt men vier dagen en gaat men één dag per week naar school. Het diploma basisberoepsgerichte leerweg geeft recht op toelating voor niveau 1 of 2 van het mbo. De diploma’s van de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg geven recht op toelating voor niveau 3 of 4 van het mbo. Leerlingen met een theoretische- diploma kunnen hun studie ook voortzetten in klas 4-havo. Scholen waar leerlingen van onze school veel naar toe gaan zijn:

  • Friese Poort Urk
  • Emelwerda College (havo)
  • Friese Poort in Emmeloord
  • Deltion College in Zwolle
  • Landstede in Zwolle
  • Hoornbeeck College Kampen

  De decaan van het Berechja College, mevr. Visser-Kramer, beschikt over alle nodige informatie. Leerlingen en ouders kunnen bij haar terecht met vragen of voor het verkrijgen van adressen, folders en voor data van open dagen.

  De profielen van het vmbo

  Het Berechja College biedt vanaf schooljaar 2021-2022 voor alle leerlingen van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg profielgerichte vakken aan in klas 1. Elke week krijgen leerlingen 2 uur les binnen elk van de drie profielen die op het Berechja College worden aangeboden. Dat zijn de profielen: Zorg & Welzijn, Maritiem & Techniek en Dienstverlening & Producten. 
  Op deze manier maken leerlingen kennis met de profielen en kunnen zij na klas 1 een keuze maken voor het profiel waarin zij uiteindelijk examen willen doen. 

  In de bovenbouw van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg doet een leerling examen binnen het gekozen profiel.

  Voor leerlingen van de Theoretische Leerweg worden in de bovenbouw de volgende profielen aangeboden: Landbouw, Economie, Zorg & Welzijn en Techniek.

  Theoretische leerweg

  De theoretische leerweg geeft in de naam al aan waar het voor staat. De leerlingen volgen een theoretisch programma waarin ze voorbereid worden op een niveau 4-opleiding van het mbo. Deze leerlingen kiezen aan het eind van leerjaar 2 een profiel. De verdieping die zij doen betreffende dit gekozen profiel werken zij uit in een profielwerkstuk dat wordt gepresenteerd in de klas.

  Zorg & Welzijn

  De leerlingen die dit profiel kiezen oriënteren zich op de verzorgende beroepen die te vinden zijn in het beroepenveld. Door middel van de methode D-talent en projectmodules worden verschillende vaardigheden aangeleerd die binnen het profiel Zorg & Welzijn van belang zijn. Een aantal onderwerpen van de modules omvatten het werken in de peuterspeelzaal, verzorgen van ouderen, of het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen. Voorbeelden van die activiteiten zijn onder andere een viergangendiner voor ouderen en een wellness middag voor mensen met een beperking. Daarnaast maken beroepshouding en LOB een belangrijk onderdeel uit van het programma. Met het CSPE (centraal schriftelijk praktijkexamen) sluiten deze leerlingen hun profiel Zorg & Welzijn af.

  Maritiem & Techniek (MaT)

  Dit profiel bereidt de leerlingen, als enige maritieme opleiding in Nederland, voor op de nautische opleidingen van het mbo. Er wordt kennis gemaakt met de verschillende facetten van de nautische wereld: kust-, Rijn- en binnenvaart. Daarnaast volgen zij als keuzedeel het vak commerciële visserij. De praktijklessen voor deze leerlingen worden aangeboden door de docenten van de nautische opleidingen van het ROC Friese Poort locatie Urk. Naast de schriftelijke toetsen, tentamens en werkstukken is ook hier het CSPE en het uitvoeren van technische opdrachten het afsluitende  onderdeel van hun profiel.

  Dienstverlening & Producten (D&P)

  Dit profiel beweegt zich op het snijvlak van de verschillende beroepsgerichte vakken die het vmbo aanbiedt. Er wordt daarbij een mix van modules aangeboden die variëren van het uitvoeren van een marketingopdracht voor een commercieel bedrijf, het organiseren van een ouderenactiviteit, tot het organiseren van een diner voor een bepaalde doelgroep. Het profiel Dienstverlening en Producten is sterk ICT-gericht. De aanschaf van een eigen notebook is voor deze leerlingen dan ook noodzakelijk. Ook deze leerlingen doen, naast schriftelijke toetsen, schoolexamens en werkstukken, het praktijkexamen, het CSPE.

  Herinschrijvingsformulieren

  Aan het eind van het cursusjaar ontvangen de ouders een formulier waarop ze hun kinderen kunnen aanmelden voor het nieuwe cursusjaar. De aanmelding van een leerling heeft betrekking op één cursusjaar. School en ouders sluiten dus een overeenkomst voor één jaar. De ouders nemen op zich hun kind volgens rooster naar school te sturen. De school verplicht zich het kind een jaar lang onderwijs te geven. Dat is de gang van zaken als er zich geen bijzonderheden voordoen. Leerlingen die bij onze school worden aangemeld dienen alle lessen te volgen.

  Stages

  De beroepsgerichte leerlingen gaan in de bovenbouw drie keer een week op stage, waarin kennis gemaakt wordt met de beroepspraktijk en waarin gewerkt wordt aan competenties die van belang zijn voor een beroep in de maatschappij. De leerlingen van het profiel Maritiem & Techniek gaan binnen een bedrijf in het nautische beroepenveld aan de slag. De leerlingen van het profiel Zorg & Welzijn kunnen kiezen uit een aantal stageplekken die passen bij het profiel en interesse. Daarin hebben ze een brede keuze zoals: de peuterspeelzaal, kinderopvang, horeca, verzorgingsinstellingen, kappers enz. Binnen het profiel Dienstverlening & Producten lopen de leerlingen stage in drie verschillende sectoren: commercie, techniek en dienstverlening. De vorm van de stage is afhankelijk van het stagebedrijf. De stage is gericht op het kennismaken met beroepen die bij het gekozen profiel passen en een verdieping van de lesstof. Tijdens de stage krijgen leerlingen gerichte opdrachten mee die bestaan uit stageopdrachten en het maken van dagverslagen. 

  Omdat leerlingen op de havo veel theorie hebben en weinig praktijkervaring opdoen, gaan we vanaf dit schooljaar de leerlingen uit leerjaar drie een 'job-shadow' laten doen. Ze mogen dan een aantal dagen met iemand meelopen die een havo-gerelateerde functie heeft. Deze activiteit zal van toegevoegde waarde zijn bij het kiezen van een profiel voor de bovenbouw.

  In leerjaar drie doen alle leerlingen ook een maatschappelijke stage. Zo krijgen ze de kans om kennis te maken met de samenleving en vrijwilligerswerk. Daarnaast doet het Berechja College mee met de pilot ‘Maatschappelijke Diensttijd’ bekend van het project ‘Local Heroes’.

  De leerlingen in de theoretische leerweg gaan in leerjaar 4 op toekomststage. Na het aanmelden voor een vervolgopleiding gaan de leerlingen een aantal dagen stage lopen in het werkveld wat te maken heeft met hun gekozen vervolgopleiding. 

  In klas 4 gaan de LO2 leerlingen op stage bij een sportinstelling. De opdrachten die ze hierbij moeten maken worden in hun Sportfolio verwerkt. 

  De ervaringen van alle stages worden verwerkt in een stageverslag en wordt toegevoegd aan Qompas, het digitale loopbaandossier van de leerling.

  Profielen- en beroepenoriëntatie

  Oriëntatie op de verschillende profielen van het vmbo en op profielen van de havo is onderdeel van de mentorlessen in de onderbouw. Tijdens deze lessen wordt gebruik gemaakt van de methode Qompas. Dit is een online programma dat de leerling ondersteunt bij het oriënteren op het maken van keuzes. Qua opbouw en vormgeving sluit deze methode nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen doorlopen het programma zelfstandig via een gestructureerd en persoonlijk stappenplan, waarbij ze zich oriënteren door middel van tests en opdrachten. Tot slot maken ze een weloverwogen keuze voor een profiel of een vakkenpakket. In de onderbouw doen de beroepsgerichte leerlingen binnen het vmbo kennis op van verschillende sectoren binnen het beroepenveld door wekelijks een aantal lessen te volgen binnen onze drie profielen; Zorg & Welzijn, Maritiem & Techniek en Dienstverlening & Producten. Leerlingen leren hier beroepsvaardigheden en ontwikkelen verschillende competenties. De theoretische leerlingen volgen in de onderbouw het vak Bèta Challenge. De leerlingen leren bij dit vak oplossingsgericht te denken en te handelen. Ze gaan aan de slag met een vraagstuk vanuit het bedrijfsleven en bedenken daar een oplossing voor. Alle leerlingen in leerjaar één lopen een dagje mee binnen het beroepenveld. Zowel de beroepsgerichte - als de theoretisch leerlingen in leerjaar twee maken kennis met de verschillende opleidingen op ROC Friese poort in Emmeloord.  Om de techniek meer onder de aandacht van de leerlingen te brengen, gaan de beroepsgerichte leerlingen in leerjaar twee ook op excursie naar technische bedrijven. Door al deze activiteiten krijgen de leerlingen een beeld van wat de verschillende sectoren en beroepen inhouden. De havo leerlingen volgen TO lessen (talentontwikkeling). Er wordt gewerkt aan bijvoorbeeld ICT-vaardigheden, maar ze leren ook koken en werken aan houding en omgang met andere mensen.  

  In de bovenbouw maken de leerlingen kennis met diverse opleidingen en beroepen door deel te nemen aan de beroepen- en opleidingenmarkt op ROC Friese Poort in Emmeloord. Ook ontvangen we ambassadeurs van ROC Friese Poort, die onze leerlingen informatie geven over alle richtingen die ROC Friese Poort te bieden heeft. Dit schooljaar doen de leerlingen uit leerjaar drie ook mee met Deltion Discover. Op het Deltion College in Zwolle mogen de leerlingen dan twee opleidingen kiezen waarbij ze een dagdeel gaan meedraaien en vooral in de praktijk aan de slag gaan. De leerlingen krijgen ook de gelegenheid om een dagdeel mee te lopen met een, door de leerling, specifiek gekozen opleiding èn school naar keuze en ze mogen vrijwillig de onderwijsbeurs in Zwolle bezoeken. Alle leerlingen zijn verplicht om minimaal één open dag te bezoeken. Gedurende de vier schooljaren bouwen alle leerlingen in Qompas een digitaal loopbaandossier op die ze kunnen gebruiken tijdens de intake van hun vervolgopleiding. Mentoren kunnen in één oogopslag zien wat de leerling heeft gedaan en ingevuld en wat zijn kwaliteiten zijn. De mentor kan hierdoor de leerling advies geven over de opleiding die hij heeft gekozen. Leerlingen kunnen op basis van alle ervaringen een weloverwogen keuze maken voor een  bepaalde opleiding. Leerlingen die weten waarvoor ze leren, gaan gemotiveerder naar school en kiezen gerichter. Omdat docenten en mentoren de leerlingen in praktijksituaties aan het werk zien, kunnen zij gerichter adviseren over hun keuze.

  Taal en rekenen

  Leesbeleid

  Van leerlingen die het VMBO verlaten wordt verwacht dat zij het zogenaamde 2F-niveau op taal en rekenen bereikt hebben. Leerlingen in de Havo en het Vwo moeten groeien naar het 3F-niveau. Het Berechja College probeert haar ontwikkelde leesbeleid vorm te geven in de dagelijkse praktijk. Van leerlingen wordt verwacht dat zij dagelijks een leesboek meenemen, de keus voor het boek ligt bij de leerlingen. Hierin worden zij gestuurd door de docenten Nederlands. Elke dinsdagmorgen duren de lessen 5 minuten korter. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een stillees-moment, zowel voor leerlingen als docenten. Lezen verbreedt namelijk de woordenschat van de leerlingen en verbreedt hun kennis van de wereld. Deze twee vaardigheden zijn nodig bij alle vakken die op school gegeven worden. Door meer te lezen leer je ook makkelijker te leren. Bij het aanleren van teksten wordt door de docent gebruik gemaakt van dezelfde strategieën. Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor duidelijkheid en structuur bij leerlingen in de aanpak van teksten en leidt uiteindelijk naar betere resultaten.

  Schoolbibliotheek

  Het Berechja College heeft een bibliotheek waar leerlingen boeken mogen lenen. Deze bibliotheek is door de vakgroep Nederlands in samenwerking met de Flevomeer Bibliotheken vormgegeven. Het uitleensysteem is gelijk aan dat van de plaatselijke bibliotheek. Leerlingen kunnen door veel te lezen een strippenkaart laten aftekenen bij hun docent Nederlands. Bij het bereiken van een complete strippenkaart kunnen leerlingen boekenbonnen ontvangen.

  Rekenen

  De rekentoets is afgeschaft door de Minister van Onderwijs. Echter, rekenen dient wel onderdeel te zijn van het onderwijsprogramma. Rekenen wordt meestal aangeboden binnen het vak Wiskunde. Sommige klassen krijgen rekenen als apart vak op hun lesrooster.
  Leerlingen in de Havo ontvangen niet elk jaar rekenen. In de onderbouw zal de nadruk liggen op het versterken van de basisvaardigheden rekenen. Voor de bovenbouw onderzoeken we de mogelijkheden om meer vakgericht te gaan rekenen. Daarbij zullen leerlingen rekenvaardigheden aangeleerd worden die van belang zijn in het gekozen profiel en of gekozen vakken.

  Nationaal Plan Onderwijs

  De schoolsluitingen in de periode 2020-2021 hebben geleid tot verminderd welbevinden en mindere prestaties onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met het overgrote deel van de leerlingen gaat het gelukkig goed, zowel op leerprestaties en sociaal emotionele ontwikkeling. Een deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig. Het Berechja College biedt maatwerk aan leerlingen die door de schoolsluiting ten tijde van de lock downs belemmeringen ervaren. 

  Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) vanuit de overheid zijn er financiële mogelijkheden om extra ondersteuning vorm te geven. Vanuit deze gelden zijn een aantal klassen (of clustergroepen) gesplitst om het groeps- en leerproces beter te kunnen sturen en monitoren. Hiermee ontstaat meer ruimte voor de individuele leerling. Verder zijn onderwijsassistenten aangenomen die als extra hand in de klas ingezet kunnen worden.

  Ondersteuning zal op individueel niveau worden aangeboden waar dit nodig is. Het Berechja College biedt intensieve huiswerkondersteuning en vakinhoudelijke ondersteuning aan. Dit kan worden aangeboden aan het begin van de cursus om een leerling een sterkere start te kunnen vormgeven. Maar ook na het tweede rapport om toe te werken naar het overgangsrapport. Standaard bijwerklessen worden het hele jaar door aangeboden. 

  Schoolbreed is ingezet op groepsdynamica waarbij trainers mentoren trainen en ondersteunen in het vormgeven van een veilig en ontwikkelingsgericht leerklimaat. Daarbij kan in groepen of individueel extra trainingen worden aangeboden. Wanneer het welbevinden in gedrang is, kan versterkt mentoraat, weerbaarheids- of faalangstreductietraining aangeboden worden. 

  Daarnaast worden schoolbreed leerlingen ondersteund in het leren leren en digitale vaardigheden.

  Citorapportages, voortgangsgesprekken en onderzoeken naar welbevinden helpen om deze processen te monitoren en bij te sturen indien nodig.

  Lessentabellen 2022-2023

  Bij de samenstelling van de lessentabel is rekening gehouden met de grote verscheidenheid aan onderwijssoorten binnen onze scholengemeenschap. Bovendien zijn er afspraken met het Emelwerda College voor wat betreft de leerlingen uit de beroepsgerichte leerweg en het havo (vwo).

  Leerjaar 1

  VakAfkBasisberoepsKaderberoepstheoretischhavo
  GodsdienstGD2222
  NederlandsNE4444
  Frans FR--23
  DuitsDU---2
  EngelsEN3333
  Mens en Maatschappij M&M443
  AardrijkskundeAK2
  GeschiedenisGS2
  WiskundeWI4444
  Mens en natuurM&N

  2

  2

  3

  BiologieBI

  2

  TechniekTN

  Beeldende vormingBV

  2

  222
  Lichamelijke opvoedingLO3333
  MuziekMU1111
  MentorlesML1111
  RekenenRKN

  1
  TalentontwikkelingTO

  2
  Technologie en toepassingT&T3
  Profielvak D&P22

  Profielvak Mat22
  Profielvak Z&W 2 2
  Totaal 32 32 31 33

  Leerjaar 2

  VakAfkBasisberoepsKaderberoepstheoretischhavo
  GodsdienstGD1111
  NederlandsNE4433
  Frans FR--23
  DuitsDU--32
  EngelsEN3333
  Mens en Maatschappij M&M334
  AardrijkskundeAK2
  GeschiedenisGS2
  WiskundeWI4433
  Natuur/scheikundeNS2222
  Mens en natuurM&N222
  BiologieBI2
  TechniekTN22
  Beeldende vormingBV

  2

  2

  22
  Lichamelijke opvoedingLO3332
  MuziekMU1111
  MentorlesML1111
  RekenenRKN

  11
  TalentontwikkelingTO

  2
  Technologie en ToepassingT&T

  3
  ProfielvakTN/Mat44
  ProfielvakZ&W44
  ProfielvakD&P44
  Totaal

  32

  323232

  Leerjaar 3

  *Keuzevakken. De leerlingen van klas 3- Zorg en Welzijn maken een keus tussen wiskunde en geschiedenis. De leerlingen van klas 3-Dienstverlening & Producten maken een keus tussen Na/Sk, biologie of economie. In leerjaar 3 TL volgen alle leerlingen de Nieuwe Leerweg, dit is een praktijkgericht vak. Daarnaast bepaalt de profielkeuze welke vakken er verplicht zijn en welke vakken daarnaast in het vrije deel gekozen kunnen worden.
  ** Beroepsgericht keuzevak. De leerlingen uit de profielen Z&W, D&P en MaT kiezen een van de aangeboden beroepsgerichte keuzevakken die op het Berechja College worden aangeboden.

  VakAfkBasis-enkader
  beroepsgerichte
  leerwegentheoretischhavo 
  Zorg & welzijnDienstverlening
  & producten
  Maritiem & Techniek
  GodsdienstGD11111
  NederlandsNE44433
  Frans FR

   

  2
  DuitsDU


  32
  EngelsEN33333
  Geschiedenis GS3*


  2*3
  AardrijkskundeAK2*2
  WiskundeWI

  4*

  4*

  4

  43
  Natuur/Scheikunde
  (NaSk)
  NS

  33
  NatuurkundeNA


  2
  ScheikundeSK
  2
  BiologieBI23*22
  EconomieEC
  3*
  22
  Beeldende VormingBV


  2*1
  Culturele Kunstzinnige VormingCKV

  1
  MaatschappijleerMA

  2

  2

  2

  2

  Lichamelijke OpvoedingLO22223
  Lichamelijke Opvoeding 2LO2


  2*
  Muziek
  MU


  11
  MentorlesML11111
  RekenenRKN

  1
  Zorg & WelzijnZ&W9
  Dienstverlening & productenD&P9
  Maritiem & TechniekMaT9
  Beroepsgericht keuzevak3**3**3**
  Nieuwe leerweg
  6


  Totaal3232323733

  Leerjaar 4 BB/KB

  *Keuzevakken
  ** Rekenen is een extra vak voor leerlingen die een te grote achterstand op rekenen hebben laten zien.

  Voor het examenpakket in klas 4 theoretisch zijn Nederlands, Engels en maatschappijleer verplicht. Daarnaast worden er vier vakken gekozen uit Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, beeldende vakken, LO2 en economie. Bij de keuze van de vakken speelt de te kiezen sector een hoofdrol.

  VakAFKKeuze vak4BB Z&W4BB D&P4BB MAT4KB Z&W4KB D&P4KB MAT
  NederlandsNE444444
  EngelsEN333333
  Wiskunde*WIZW444444
  Biologie*BIDP4444
  Geschiedenis*GSZW4
  GodsdienstGD111111
  Natuur/Scheikunde*NASKDP4444
  MentorlesML

  1

  1111

  Lichamelijke OpvoedingLO

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Profielvakken
  D&P99
  TN/Mat99
  Z&W99
  Keuzevak vrije deel333333
  Totaal363632323632

  Leerjaar 4 TL

  PROFIEL ECONOMIEPROFIEL LANDBOUWPROFIEL TECHNIEKPROFIEL ZORG EN WELZIJN
  Vak

  Les

  VakLesVakLesVakLes
  Gemeenschappelijk deelGemeenschappelijkdeel
  Nederlands4Nederlands4Nederlands4Nederlands4
  Engels4Engels4 Engels4 Engels4
  Lichamelijke opvoeding2 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2
  Muziek1 Muziek 1 Muziek 1 Muziek 1
  GemeenschappelijkdeelschoolGemeenschappelijkdeelschool
  Mentorles1 Mentorles 1 Mentorles 1 Mentorles 1
  Godsdienst1 Godsdienst 1 Godsdienst 1 Godsdienst 1
  Rekenen1Rekenen 1 Rekenen 1 Rekenen 1
  Verplicht Verplicht
  Economie4 Wiskunde4 Wiskunde4 Biologie4

  Natuur-scheikunde 14
  ProfielvakProfielvak
  Duits *4 Biologie4Geschiedenis4
  Wiskunde4Natuur-scheikunde 14Aardrijkskunde*4

  Wiskunde*

  4
  Vrije deel Vrije deel
  Geschiedenis*4 Duits4 Duits*4Natuur-scheikunde 1 4
  Aardrijkskunde *4 Geschiedenis**4 Geschiedenis4 Duits*4
  Biologie4 Aardrijkskunde**4 Aardrijkskunde*4 Beeldende vorming*4
  Natuur/Scheikunde4 Economie**4 Biologie*4 LO2*4
  Beeldende Vorming*4 Beeldende vorming**4 Economie*4 Economie4
  LO2*4 LO2**4 Beeldende Vorming*4 Nieuwe leerweg / D&P* 4
  Nieuwe leerweg / D&P*4 Nieuwe leerweg / D&P**4 LO2* 4
  Nieuwe leerweg / D&P* 4
  Totaal31 31 31 31


  * 2 vakken kiezen, waarvan max. 1 praktisch vak
  ** 1 vak kiezen

  Tekst van het artikel.

  Activiteiten

  Hulp aan de naaste 

  Al vele jaren is het op onze school de gewoonte om bij te dragen aan de hulp voor de naaste. Dat is zinvol want: voor de leerlingen is het goed om te ervaren dat het leven meer is dan de eigen omgeving en dat de leerling zelf in financiële zin kan bijdragen. We vragen de ouders om hieraan mee te werken. Het geld is voor wisselende projecten die we elk jaar opnieuw vaststellen. Meestal ontvangt de school in de loop van het jaar voorstellen en aanvragen waaruit we een keuze maken. 

  Goede Doelen Dag 

  Elk jaar organiseren we ‘Berechja’s Goede Doelen Dag’. Op deze dag houden de klassen acties voor diverse goede doelen die we uitnodigen op het Berechja College. Berechja’s Goede Doelen Dag is een dag die door iedereen in de omgeving bezocht kan worden. De opbrengst gaat naar de diverse goede doelen. Het grote succes heeft ons ertoe aangespoord om het tot een jaarlijks terugkerende dag te maken. De doelen zijn o.a. KiKa, Pink Ribbon, stichting Changes, Dregteam SOAD, War Child, stichting ALS en Voetbal+. 

  Buitenschoolse activiteiten 

  De school is er voor kennis en vaardigheden, maar ook voor gezelligheid en sfeer. Daarom bieden we ook activiteiten die op andere wijze het welzijn bevorderen en die een bijdrage leveren aan de algemene vorming van de leerlingen. 

  Klassenavonden

  Elke klas krijgt de ruimte om een eigen klassenavond te organiseren. Een klassenavond heeft een tweeledig doel. Het is een doel om als klas naar elkaar toe te groeien, om elkaar beter te leren kennen en zo de sfeer in de klas positief te beïnvloeden. Omdat deze avonden geheel door de klas worden georganiseerd is het andere doel te leren samen te werken in de organisatie. De klassenavond staat onder toezicht van de mentoren.

  Kerstgala

  In december wordt door de leerlingen van leerjaar 4 een kerstgala georganiseerd. De leerlingen verschijnen in gala en gaan op de foto, in groepjes, met tweetallen of alleen. Het levert vaak prachtige foto’s op. De foto’s zijn te bekijken op onze website. Tijdens de avond geven de leerlingen op hun eigen gekozen wijze invulling aan het diner.

  Examenfeest

  In de periode na het examen kunnen de leerlingen een examenfeest organiseren. Dit gebeurt in samenwerking met de mentoren en heeft een gala-achtig karakter. Ook dit feest levert prachtige plaatjes op.

  olympic moves

  Het Berechja College doet elk jaar mee aan de grootste schoolsportcompetitie van Nederland: Olympic Moves. De school levert diverse teams voor verschillende disciplines en traint in aanloop naar de wedstrijden met de teams. Het Berechja College is hierin gedreven en scoort goed op de toernooien. Onder de bezielende leiding van de sportleraren worden goede resultaten behaald.

  Excursies 

  Excursies vormen een onderdeel van het onderwijspakket, daarom is deelname verplicht. Kosten kunnen variëren een een leerling zal nooit worden uitgesloten, mocht het bedrag niet betaald kunnen worden. We gaan altijd in gesprek om een oplossing te zoeken.

  Vakexcursies 

  Een vakexcursie is een excursie met een duidelijk educatief karakter, aangeboden door een vaksectie aan een bepaald cluster, jaargang of klas. Deze excursie is onderdeel van het onderwijsaanbod. Enkele voorbeelden van vakexcursies zijn: - Geschiedenis: Urk in oorlogstijd; de leerlingen gaan in het “oude dorp” van Urk op zoek naar plaatsen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. - Praktische Sector Oriëntatie: bezoek aan diverse bedrijven om zich te oriënteren in het beroepenveld. - CKV-Dag: leerjaar 3 gaat op bezoek bij verschillende musea. 

  Werkweek 

  Leerjaar 4 begint het jaar met de werkweek. Leerlingen kunnen kiezen tussen een aantal thema's naar verschillende locaties. Denk aan een sportief, cultureel en mix van deze twee. De werkweek wordt geleid door de eigen docenten. De activiteiten gedurende de werkweek zijn er onder andere op gericht om de leerlingen te laten nadenken over hun plek in de samenleving. Daarnaast is het goed om het examenjaar met elkaar te beginnen en daarin nieuwe vriendschappen op te bouwen.

  Kwaliteitszorg 

  Het Berechja College biedt de leerlingen onderwijs aan gevoed door de kernwoorden Bewust, Betrokken Berechja. Bewust houdt in dat op een doordachte wijze het onderwijs vormgegeven wordt. Leerlingen worden voorbereid worden op hun vervolgopleiding en leren daarnaast vaardigheden die van belang zijn in de hedendaagse maatschappij. Aandacht voor welbevinden en leerresultaten gaan daarbij samen. De kwaliteitszorg is cyclisch van aard en wordt gevoed door de normen die de Inspectie voor het Onderwijs bepaalt. Vakgroepen borgen de kwaliteit in hun lessen door onderlinge lesbezoeken en door analyse van behaalde resultaten. Docenten geven les volgens het format van de Berechja-les. Hierbij ligt de nadruk op het stellen van doelen, gerichte instructie, structuur en opbrengsten in leren en sociale vaardigheden. Als aanvulling op  de onderwijsresultaten maakt het Berechja College gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito Toets 0-3. De resultaten geven waardevolle informatie op individueel maar ook op klas- en schoolniveau. Naast de harde normen betreffende resultaten is welbevinden van leerlingen van groot belang. Mentoraat en de zorgstructuur zijn zo opgezet dat het kernwoord 'Betrokken' een zichtbare plek heeft in ons handelen. Tevredenheidsonderzoeken onder leerling en ouders/verzorgers komen jaarlijks terug. De resultaten van deze onderzoeken vormen de input voor de zg. 'panelgesprekken'. Met docenten worden functioneringsgesprekken gevoerd waarbij doelen gesteld worden om de eigen competenties te versterken. 

  Lesbezoeken, uitgevoerd door collega’s en leidinggevenden helpen de docenten in dit proces. Het Berechja College maakt deel uit van de Onderwijscoöperatie 'Fricolore'. Hierin werken 15 scholen samen op verschillende vlakken waarbij intercollegiaal schoolbezoek een onderdeel van is. Dit schoolbezoek heeft dezelfde format als het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs en levert waardevolle informatie op over de kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten en rendementen van de school zijn te vinden op de site van Scholen op de Kaart

  Doorstroom Onderbouw 2020/2021:

  Doorstroom Bovenbouw 2020/2021:

  Examenresultaten

  Overgangsnormen

  Hieronder volgt een overzicht van de overgansnormen voor de verschillende niveaus en leerjaren:
  Algemeen:

  • Rapportcijfers worden afgekapt op 1 decimaal;
  • Het rapport is opgebouwd volgens een voortschrijdend gemiddelde;
  • Toetsen kunnen verschillende waarden krijgen;
  • Een leerling die aan de overgangsnormen voldoet, wordt zondermeer bevorderd;
  • Een leerling die niet aan de overgangsnormen voldoet wordt besproken tijden de rapportenvergadering. Besluiten zouden kunnen zijn:
   • Alsnog bevorderen
   • Hetzelfde niveau
   • Lager niveau
   • Doublure

  Van 1 basisberoepsgericht naar 2 basisberoepsgericht:

  1. Maximaal 3 onvoldoenden.
  De vakken zijn verdeeld in 2 groepen. In de A-groep zijn 2 onvoldoendes toegestaan en in de B-groep 1 onvoldoende, totaal dus 3.

  2. Groep A: Ne, En, m&m, wi, m&n.
  - Maximaal 2 onvoldoenden.
  - Gemiddeld 6,0.

  3. Groep B: Lo, gd, mu en bv.
  - Maximaal 1 onvoldoende.
  - Gemiddeld 6,0.

  Profielvakken Z&W, MAT en D&P worden beoordeeld met O,V,G en moeten uiteindelijk met minimaal een V worden afgerond.

  Algemeen:
  Een leerling uit de basisberoepsgerichte klas met een 7.7 gemiddeld in de A-groep en een positief advies van docentvergadering kan in aanmerking komen voor bevordering naar kaderberoepsgerichte leerweg.

  Van 1 kaderberoepsgericht naar 2 kaderberoepsgericht:

  1. Maximaal 3 onvoldoenden.
  De vakken zijn verdeeld in twee groepen. In de A-groep zijn twee onvoldoenden toegestaan. In de B-groep 1 onvoldoende, totaal dus 3.

  2. Groep A: Ne, En, m&m, wi, en m&n.
  Maximaal 2 onvoldoenden.
  - Gemiddeld 6,0.

  3. Groep B: Lo, gd, mu en bv.
   Maximaal 1 onvoldoende.
  - Gemiddeld 6,0.

  Profielvakken Z&W, MAT en D&P worden beoordeeld met O,V,G en moeten uiteindelijk met minimaal een V worden afgerond.

  Algemeen:
  Een leerling uit de basisberoepsgerichte klas met een 7.7 gemiddeld in de A-groep en een positief advies van docentvergadering kan in aanmerking komen voor bevordering naar theoretische leerweg.

  Van 1 theoretische leerweg naar 2 theoretische leerweg:

  1. Maximaal 3 onvoldoenden.
  De vakken zijn verdeeld in 2 groepen. In de A-groep zijn 2 onvoldoenden toegestaan. In de B-groep 1 onvoldoende en een 6,0 gemiddeld.

  Groep A: Ne, En, Fa, M&M, WI en M&N. 

  - Maximaal 2 onvoldoenden. 

  - Gemiddeld 6,0


  Groep B: LO, GD, MU en BV. 

  - Maximaal 1 onvoldoende 

  - Gemiddeld 6,0.

  BCP wordt beoordeeld met O,V,G en moet in de laatste periode met minimaal een V worden afgesloten.

  Algemeen:

  1. Leerlingen uit de TL-brugklas met een 7.7 gemiddeld in de A-groep, (berekend met de decimale cijfers) kunnen mogelijk doorstromen naar de havo.

  2. Leerlingen uit de TL-brugklas kunnen bevorderd worden naar klas 2 theoretisch of 2 beroepsgericht.

  Van 1 havo naar 2 havo:

  A-vakken: Ne, En, Fa, Du, Ak, Gs, Wi, Bi
  - Gemiddeld 6,0
  - Maximaal 2 onvoldoenden
  - 1 onvoldoende op Wi/Ne/En: bevorderd
  - 2 onvoldoenden op Wi/Ne/En: bespreekgeval

  B-vakken: Gd, Lo, Mu, Bv
  Gemiddeld 6,0
  - Maximaal 1 onvoldoende

  TO wordt beoordeeld met O,V,G en moet in de laatste periode met minimaal een V worden afgesloten

  Van 2 basisberoepsgericht naar 3 basisberoepsgericht:

  A-vakken: Ne, En, m&m, wi, m&n, ns, tn
  B-vakken: gd, bv, lo en mu

  In de A-vakken: max. 3 onvoldoenden
  In de A-vakken: 6,0 gemiddeld
  In de B-vakken: max. 1 onvoldoende, gemiddeld 6,0.

  Voldoet een leerling aan drie criteria: basis beroeps. Voldoet een leerling niet aan alle drie criteria, bespreekgeval. Heeft een leerling in de A-vakken een 7.7 gemiddeld en een positief advies van het docentenvergadering: kaderberoepsgerichte leerweg.

  Van 2 kaderberoepsgericht naar 3 kaderberoepsgericht:

  A-vakken: Ne, En, m&m, wi, m&n, tn, ns
  B-vakken: gd, lo, bv en mu

  • In de A-vakken: max. 2 onvoldoenden.
  • In de A-vakken 6,0 gemiddeld.
  • In de B-vakken: max. 1 onvoldoende, gemiddeld 6,0.

  Voldoet een leerling aan drie criteria: kaderberoepsgerichte leerweg. Voldoet een leerling aan twee van de drie criteria, bespreekgeval. In al de andere gevallen 3 basisberoepsgerichte leerweg. Een leerling met 6 of meer onvoldoenden in de A- en B-vakken is een bespreekgeval.

  Van 2 theoretische leerweg naar 3 theoretische leerweg:

  A-vakken: Ne, En, Fa, Du, m&m, m&n, ns, wi.
  B-vakken: gd, lo, mu en bv.

  • In de A-vakken: maximaal 2 onvoldoenden.
  • In de A-vakken 6,0 gemiddeld.
  • In de B-vakken: maximaal 1 onvoldoende, gemiddeld 6,0.

  BCP wordt beoordeeld met O,V,G en moet in de laatste periode met minimaal een V worden afgesloten.

  Voldoet een leerling aan drie criteria: 3-TL
  Voldoet een leerling aan twee van de drie criteria:
  Bespreekgeval: 3-TL/3 Kader.


  Van 2 havo naar 3 havo:

  A-vakken: Ne, En, Fa, Du, Ak, Gs, Wi, Bi, Ns
  • Gemiddeld 6,0
  • Maximaal 2 onvoldoenden
  • 1 onvoldoende op Wi/Ne/En: bevorderd
  • 2 onvoldoenden op Wi/Ne/En: bespreekgeval

  B-vakken: Gd, Tn, Lo, Mu, Bv
  • Gemiddeld 6,0
  • Maximaal 1 onvoldoende

  Van 3 havo naar 4 havo:

  Leerlingen in 3 havo staan ingeschreven in de nevenvestiging van het Emelwerda College (Brin: 02JG06) en hebben onderstaande overgangsnormen.

  Rapportcijfers worden afgerond op een heel cijfer: 
  - 5,49 wordt een 5 en 5,5 wordt een 6. 
  - Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen A- en B-vakken. 
  - Een 5 telt voor één tekort, een 4 of lager telt voor 2 tekorten.

  TEKORTEN ALLE VAKKENMOGELIJKE BESLUITEN
  0, 1

  H4/V4

  2, 3, 4H4
  4, 5

  H4/H3/M4

  6 of meer

  H3/M4

  TEKORTEN kernvakken (ne, en, wi)consequentie
  1

  -

  2 (2x5 / 1x4)

  Bespreking
  3 of meer

  Niet bevorderd

  Bovenbouw VMBO

  De overgangsnormen van 3T naar 4T

  Bevordering geschiedt op grond van je SE-cijfers en het handelingsdeel.

  Vakken die meetellen voor de overgang van leerjaar 3 naar 4 zijn:

  - de verplichte vakken die iedereen heeft: ne; en; wi; ec; nwl; ma1

  - de 3 keuzevakken uit de groep: ak; gs; bi; du; na; bv; lo2

  Totaal zijn dit 9 vakken waarvan de leerling het schoolexamen heeft afgelegd.

  Een leerling wordt bevorderd van leerjaar 3 naar leerjaar 4 als aan alle volgende

  voorwaarden wordt voldaan:

  - het handelingsdeel en de praktische opdrachten van leerjaar 3 zijn naar behoren uitgevoerd en afgesloten.

  - het kunstvak CKV, LO en godsdienst moet voldoende zijn.

  - de cijfers van het schoolexamen voldoen aan de onderstaande criteria:

  o op de totaallijst staan maximaal 3 onvoldoendes,

  o de examenvakken Ne, En, Ma + de vier gekozen examenvakken bevatten samen niet meer dan één vier of twee vijven; de rest is voldoende.

  o Het totaal van de 9 vakken heeft maximaal 3 tekortpunten.

  (Tekort: Een vijf is 1 tekort; een vier is 2 tekort; een drie is 3 tekort)