Schoolkenmerken

Schoolkenmerken

Missie en visie

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs wil zeggen, onderwijs dat gerelateerd is aan de huidige ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Om deze kwaliteit te meten en te evalueren is transparante toetsing onontbeerlijk. Wij stimuleren onze leerlingen om hun door God gegeven talenten te ontwikkelen en op het hoogst haalbare niveau te slagen. Wij creëren daarvoor een veilige en vertrouwde omgeving waarin onze leerlingen de ruimte krijgen om te groeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving. Wij ambiëren hoge slagingspercentages en positieve kritieken vanuit het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Per leerweg wordt de vertaling van deze onderwijsvisie voor onze leerlingen op maat ingevuld.

Wij geloven

De grondslag van het Berechja College is het Woord Gods. De school erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk gezag. Zij aanvaardt deze grondslag in de opvoeding en in het onderwijs. Dat het Berechja College een christelijke scholengemeenschap is, is dagelijks te ervaren door de opening van de dag met Bijbellezing en gebed en de afsluiting van de dag met dankgebed. Maar er is meer: de plaats die het vak godsdienst op het lesrooster inneemt en de vieringen zijn duidelijk waarneembare voorbeelden van de christelijke identiteit van de school. 

Op basis van onze christelijke visie behoort het Berechja College een plaats te zijn waar mensen werken die ervoor kiezen hun geloof in God te belijden, ervan te getuigen en het gestalte te geven als gemeenschap met elkaar, in dienst aan God en de naaste, met respect voor andersdenkenden. De omgang met de kinderen is gebaseerd op de Bijbelse principes van verwondering, vertrouwen en verwachting. Bewust werken we eraan dat leerlingen zich gekend voelen en dat bestuur, personeel en leerlingen zich hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Vanuit een christelijke levensbeschouwing staat het Berechja College voor goed onderwijs, gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en het sociaal verantwoordelijkheidsgevoel  naar de medemens. Vanuit de Bijbel mogen wij weten dat wij geliefd zijn door God en dat we Zijn beelddrager zijn. Het Berechja College wil niet alleen dat de leerlingen effectief leren, maar dat ze zich ook kunnen ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfwerkzaamheid, zelfkennis en positief gedrag. Ook willen wij dat ons pedagogisch klimaat gekenmerkt wordt door vriendelijkheid, onderlinge waardering, respect en acceptatie. Zo proberen wij iets uit te dragen van de liefde die God aan ons geeft.

Wij beloven

Met de merkbelofte geven we kort en krachtig aan wat we onze doelgroepen beloven. Onze merkbelofte luidt: ‘Bewust, Betrokken, Berechja’. Deze belofte is de samenvatting van onze missie en visie.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

Dhr. K.J. Schaak: directeur
Dhr. M. van der Spek: teamleider vmbo-onderbouw
Mevr. I. van Balken: teamleider vmbo-bovenbouw

Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

Voorzitter: Dhr. F.G. Hoekstra
Lid: Dhr. A de Jong
Lid: Dhr. A.H. Vermeer
Lid: Mevr. E. Oost
Lid: Mevr. M. Kasper - de Kroon
Lid: Dhr. J van Wieren
Lid: Dhr. J. Oost

Medezeggenschapsraad

Voorzitter: Dhr. S. Visser
Secretaris: Dhr. K.J. Post
Lid docent: Dhr. P. van Slooten
Lid onderwijsondersteuner: E. Regterschot
Lid ouder: vacant vanaf juni 2021 (meld je aan via s.visser@berechja.nl)
Lid ouder: vacant vanaf juni 2021 (meld je aan via s.visser@berechja.nl)
Lid ouder: J. Zoer-ten Napel
Lid ouder: Dhr. R. Brands

  Gebouwensituatie

  Het Berechja College ligt in een rustige bosrijke omgeving op Urk. Het gebouw heeft de afgelopen jaren uitbreidingen gehad en in 2019 heeft interne verbouwing plaatsgevonden waarbij een vleugel is ingericht voor de sectie techniek en het profiel Dienstverlening & Producten. Het grootste deel van de lessen wordt gegeven in dit gebouw aan de Waaiershoek. Een deel van de LO-lessen vindt plaats in een van de sporthallen op Urk. Een deel van de praktijklessen van het profiel Maritiem en Techniek worden gegeven door personeel van en in het gebouw van het ROC Friese Poort, locatie Urk.

  Personeel

  ONDERWIJZEND PERSONEEL

  Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het geven van de lessen. Als er vragen zijn die direct betrekking hebben op de vakproblematiek, dan zijn zij de aangewezen personen om contact mee op te nemen.

  DECAAN

  Leerlingen zullen binnen het onderwijs regelmatig een keuze moeten maken. Bijvoorbeeld: welk beroep ga ik kiezen en welke studie of opleiding kan daarvoor gevolgd worden? Welke vakken heb ik dan nodig? De leerling zal daarop antwoorden moeten vinden die bij zijn eigen persoonlijkheid passen. Om tot een goede keuze te kunnen komen is een goede ondersteuning noodzakelijk. De activiteiten van de decaan zijn erop gericht dat de leerling de benodigde steun, hulp en informatie krijgt die nodig is voor de belangrijke keuzes waar hij voor komt te staan. De decaan ondersteunt de mentoren bij de voorlichting aan de leerlingen op het gebied van studie- en beroepskeuzes. Ook worden de leerlingen op de hoogte gebracht van informatiebronnen zowel binnen als buiten de school. Voor de ouders worden er voorlichtingsavonden georganiseerd op het gebied van studie- en beroepskeuzes. De decaan zorgt ervoor dat alle informatiebronnen op school actueel zijn en voert regelmatig overleg met vervolgopleidingen over de mogelijkheden van doorstroming.

  PERSONEELSZORG

  Onderwijs vraagt om bekwaam personeel dat kan werken onder goede arbeidsomstandigheden. Het personeelsbeleid van het Berechja College is erop gericht het functioneren van haar personeel te volgen en waar nodig te stimuleren. Dit gebeurt door het vaststellen van competenties waaraan een ieder zijn functioneren kan toetsen in de praktijk. Tijdens studie bekwaamt men zich in onderwijsvernieuwing, leerlingenzorg en leerlingenbegeleiding. Al onze docenten hebben een bekwaamheidsdossier.

  MENTOREN

  Leerlingenbegeleiding vinden wij erg belangrijk. Leerlingen die bij ons onderwijs volgen worden optimaal begeleid op hun weg naar de volwassenheid. Docenten zijn hen daarbij behulpzaam op sociaal-, emotioneel- en kennisgebied. Elke leerling krijgt een mentor toegewezen die klaar staat om een helpende hand te bieden. Wekelijks, tijdens de mentorles, is er contact tussen leerling en mentor. Waar nodig kan een leerling dagelijks bij zijn mentor aankloppen. De mentor bezoekt leerlingen die voor het eerst op school zitten thuis en spreekt dan met de ouders. Vakdocenten en mentoren van een leerjaar komen regelmatig bij elkaar om de gang van zaken te bespreken. Dat noemen we een leerlingbespreking. De mentor is ook contactpersoon vanuit de school, dus als er extra contact nodig is, belt hij met de ouders.

  PROFESSIONALISERING TEAM

  Het personeel van het Berechja College kenmerkt zich door het hebben van een professionele houding. Continue ontwikkelen op het pedagogisch en didactisch vlak is noodzakelijk om in deze tijd van snelle onderwijsontwikkelingen bij te blijven. De nieuwe generatie leerlingen en de veranderende maatschappij vraagt dit aan het onderwijsveld. Docenten werken samen als duo’s die elkaars sparringpartner zijn. Lesbezoeken met gerichte feedback worden als input gebruikt bij het opstellen van individuele professionaliseringsplannen.

  ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

  Het OOP bestaat uit medewerkers met heel verschillende werkzaamheden: twee conciërges, twee (technisch) onderwijsassistentes, een systeembeheerder, het administratief personeel en interieurverzorgsters.

  ICT-gericht onderwijs

  Onze leerlingen groeien op in een samenleving waarin steeds meer nadruk ligt op het gebruik van digitale middelen (ICT). Het gebruik hiervan geeft ook het onderwijs op het Berechja College meer mogelijkheden. Daarbij is het belangrijk dat leerlingen vroegtijdig leren om vaardig en verantwoord om te gaan met ICT. Deze visie heeft gevolgen voor ons onderwijs. Alle leerlingen van het Berechja College hebben toegang tot Magister en Office365. Leerlingen van klas 3 en 4 vmbo maken voor digitale ondersteuning gebruik maken van de computers in de mediatheek. Leerlingen die kiezen voor het profiel D&P maken gebruik van een laptop ter ondersteuning. Veel opdrachten die horen bij dit profiel worden digitaal gemaakt en ingeleverd. 

  Vanaf schooljaar 2021-2022 maken alle leerlingen van klas 1 en 2 gebruik van een Windows-laptop in de klas. Vanaf schooljaar 2021-2022 maakt havo 3 ook gebruik van een laptop in de klas. Leerlingen blijven wel boeken en schriften gebruiken; daarnaast krijgt de laptop een ondersteunende functie. Leerlingen van klas 1 zullen gebruik maken van Magister.Me. Deze elektronische leeromgeving (ELO) geeft gemakkelijk toegang tot lesstof en helpt om snel inzicht te krijgen in de voorgang van een leerling. Voor de aanschaf van een laptop kunnen ouders kiezen voor aanschaf bij The Rent Company. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van laptops voor het onderwijs. Ook kunnen ouders ervoor kiezen, aan de hand van onze minimale systeemeisen, zelf een laptop aan te schaffen.

  Gezonde school

  In lesprogramma’s van diverse vakken wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen en het belang van een gezonde levensstijl. De gezondheidsrisico’s van roken, alcohol en drugs komen uitgebreid aan de orde. Wij kiezen voor een rookvrije school. Het gebruik van energiedranken wordt door ons zoveel mogelijk ontmoedigd. Wij stimuleren dat leerlingen gezonde keuzes maken en oog hebben voor duurzaamheid.

  Minder afval

  Onze school is tevens een omgeving waar we zo min mogelijk afval willen achterlaten. Een persoon laat in zijn mensenleven in totaal 7 voetbalvelden aan afval achter. Leerlingen brengen veel tijd door op school. Daarom willen we onze leerlingen stimuleren om voor minder afval te zorgen. Dit doen we onder andere door aandacht aan afval te besteden in onze projecten. Maar ook door ouders te stimuleren zo min mogelijk wegwerpverpakkingen in huis te halen. Bijvoorbeeld geen pakje sap elke dag, maar een leeg flesje wat elke dag gevuld kan worden. Geen plastic zakjes maar een broodtrommel.

  Smartphonegebruik

  Veel leerlingen komen op school met een smartphone. Eigenlijk is het meer een mini-computer geworden waarmee ze muziek luisteren, sociale contacten onderhouden en hun schoolwerk managen: hun huiswerk en rooster. Net als in alle vroegere generaties zullen er genoeg volwassenen zijn die de vernieuwingen op dit gebied afkeuren. Dit was zo bij de eerste (analoge) telefoon, de eerste fax, de eerste computer enzovoort. Hoe we er ook naar kijken, de smartphone is een onderdeel geworden van ons dagelijks bestaan. Of we er nu voor of tegen zijn is minder belangrijk. Wel belangrijk is: hoe gaan we er slim mee om? Op school zien we dat het gebruik van smartphones niet te stuiten is en een aantal voordelen kent. Hieronder een paar voordelen op een rij:

  1. Leerlingen kunnen snel informatie met elkaar uitwisselen.

  Ze helpen elkaar met huiswerk en roosterwijzigingen

  2. Leerlingen kunnen gemakkelijk informatie opzoeken en leren hoe ze in een ‘informatiemaatschappij’ goede en betrouwbare informatie weten te vinden.

  3. In de klas kan de smartphone een hulpmiddel zijn om lessen aantrekkelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is een onlinequiz, waarbij iedereen kan meespelen met z’n telefoon.

  Naast de voordelen merken we op school ook vaak een paar negatieve kanten van de telefoon. Deze negatieve aspecten kunnen soms makkelijk voorkomen worden. Ook deze zetten we graag op een rij:

  1. Leerlingen zitten moe in de klas. Veel leerlingen blijven ’s avonds tot laat met hun mobiel Whatsappen / Instragrammen of Snapchatten.

  Tip: de mobiele telefoon blijft beneden liggen.

  2. Leerlingen krijgen snel ruzie met andere leerlingen. Het is makkelijker om te zeggen wat je denkt en voelt als je in je eigen huis iets intypt in een telefoon. In boosheid is er dan al snel teveel gezegd. 

  Tip: begeleid je kinderen bij hun (sociale) contact via detelefoon.

  3. Grensoverschrijdend gedrag. Het brein van tieners is nog volop in ontwikkeling. Het hersengedeelte wat ons waarschuwt en helpt nadenken of keuzes verstandig zijn is bij tieners nog niet goed ontwikkeld. Hierdoor gaan tieners soms grenzen over die vervelende gevolgen kunnen hebben. Onlangs is in het nieuws geweest dat op verschillende scholen naaktfoto’s van leerlingen verspreid werden. 

  Tip: spreek af dat je als ouders het wachtwoord van de telefoon van je kinderen hebt. Als ze dat niet willen is het de vraag wat ze verborgen willen houden.

  Tot slot, smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Met een paar duidelijke afspraken kunnen we ervoor zorgen dat de smartphone een handig gebruiksvoorwerp blijft.

  Fricolore

  Onze school is aangesloten bij de coöperatieve vereniging Fricolore, een samenwerkingsverband voor alle protestants-christelijke scholen in Friesland, Noordoostpolder en Urk. We maken gebruik van de gezamenlijke kennis om het onderwijs te verbeteren. Dit doen we onder andere door gezamenlijk cursussen aan te bieden.

  Schoolleiding

  M. Sijbom - Hassing
  SBM
  Bestuurder
  J. Schaak
  SCJ
  Directeur onderwijs
  I. van Balken
  BVI
  Teamleider bovenbouw
  Engels
  M. van der Spek
  SVM
  Teamleider onderbouw

  Contact

  Bezoekadres:

  Waaiershoek 46

  8321 BH Urk

  Postadres:

  Postbus 45
  8320 AA Urk

  0527-681237
  info@berechja.nl
  www.berechja.nl