Schoolkenmerken

Schoolkenmerken

Missie

Door onderwijs zien en creëren we kansen. Samen met onze leerlingen is het onze missie om een ondernemende en verantwoordelijke houding te stimuleren. Zo werken we aan een toekomst vol van hoop waarin wij met elkaar de wereld een beetje mooier maken.

visie

Identiteit
Het Berechja College ziet de Bijbel als levensgids, betrouwbaar, door God gegeven. We geloven dat God onze Schepper is en van ons houdt. Dat delen we in het team en met leerlingen. Onze christelijke identiteit is verweven met ons onderwijs, het neemt een herkenbare plaats in binnen de verschillende vakken. Deze identiteit is onderdeel van het groeiproces dat leerlingen doormaken.

We zijn betrokken op elkaar en hebben een gemeenschappelijke verbinding, namelijk Christus. Vanuit dit fundament maken we samen keuzes voor onze school. Dit is terug te vinden binnen de gehele organisatie en is duidelijk zichtbaar in de vieringen, dagopeningen/-sluitingen en het vak Godsdienst. Vanuit onze christelijke basis kunnen we oog hebben voor andersdenkenden en willen we een ‘naaste’ zijn voor de mensen om ons heen.

Berechja betekent ‘Gezegend door de Heere’. Deze zegen mogen we vormgeven in ons onderwijs. Wij voelen ons afhankelijk van en dankbaar tegenover God. Als inwoners van Gods koninkrijk handelen wij zoals Hij dat van ons vraagt. Dit doet iets met hoe wij in het leven staan en hoe we tegen de wereld om ons heen aankijken. Ons handelen is in overeenstemming met dat wat wij geloven. Dit ‘Berechja’, deze zegen, mogen we delen met de mensen om ons heen.

School
Onze school heeft een positief, veilig en ontwikkelingsgericht klimaat. Het onderwijsteam is een goede mix van denkers en doeners. Het team is trots op de school en staat open voor vernieuwing. Feedback geven en ontvangen vinden we waardevol en zien we als ontwikkelkansen. We zijn betrokken op elkaar en hebben oog voor elke leerling. Dat kan, doordat onze school niet te groot is. Wat we doen, doen we voor de leerling. Onze leerlingen voelen zich gekend en gestimuleerd tot een ontwikkelingsgerichte en onderzoekende houding. Vanuit deze houding bevorderen we zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het Berechja College stimuleren we creativiteit bij zowel leerlingen als docenten. Dat vertaalt zich in het benutten van de ruimte voor eigentijds, levensecht en ervaringsgericht onderwijs.

Dit doen we vanuit een professionele cultuur, waarin we werken aan het continu verbeteren van ons onderwijs met het oog op de toekomst. Op die manier leren we de leerling om constructief bij te dragen aan een diverse samenleving, waarin onze leerling het belang van goed rentmeesterschap nastreeft. De school is een oefenplaats voor burgerschap op het gebied van democratie, participatie en identiteit.

Context
Het Berechja College benut de voordelen van haar locatie. De school is betrokken bij de Urker gemeenschap en legt verbinding met ouders, bedrijven en samenwerkende organisaties. De ondernemende houding van de school sluit goed aan bij de mentaliteit van het dorp. Tegelijkertijd beseft het Berechja College dat we onze leerlingen opleiden voor een samenleving die groter is dan het eigen dorp. Daarom zetten we in op het vergroten van de leefwereld van leerlingen en het kennismaken met andere overtuigingen. Vanuit een veilige basis leren we onszelf en anderen kennen en zijn we in staat elkaars mening te onderzoeken, te bevragen en te respecteren.

Leerklimaat
Op school staat het leerproces van de leerling centraal. Dat vraagt van de school een heldere visie op het vormgeven van dat leerproces.
De leerling die bij ons binnenkomt is geen ‘onbeschreven blad’, maar heeft een eigen geschiedenis met eigen kwaliteiten en valkuilen. Vanuit deze eigenheid levert de leerling zijn bijdrage aan het leerproces dat samen met de docent wordt vormgegeven, de docent draagt hieraan bij met zijn/haar professie en levenservaring. Inzet van docent en leerling zijn belangrijk om tot effectief leren te komen. Het schoolgebouw, ingericht als rijke leeromgeving, is hierin ondersteunend.

Ons onderwijs is gericht op het verhogen van motivatie en eigen verantwoordelijkheid, bij leerlingen doordat er aandacht is voor autonomie (de inbreng van leerlingen doet ertoe), verbondenheid (de leerling hoort erbij) en competentie (de leerling doet succeservaringen op).

We willen leerlingen relevant onderwijs bieden. Dat doen we door te zoeken naar manieren om het ‘echte leven’ te integreren in ons onderwijs. Op die manier stimuleren we leerlingen zich ondernemend, onderzoekend en creatief te ontwikkelen.

Verschillende leertheorieën liggen ten grondslag aan onze visie op leren. Er wordt veel gewerkt vanuit het sociaal-constructivisme, maar hiertoe worden we niet beperkt, daar waar andere theorieën een meerwaarde zijn, worden die gebruikt.

Wij beloven

Met de merkbelofte geven we kort en krachtig aan wat we onze doelgroepen beloven. Onze merkbelofte luidt: ‘Bewust, Betrokken, Berechja’. Deze belofte is de samenvatting van onze missie en visie.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

Directeur onderwijs: mevr. A. de Soeten
Directeur bedrijfsvoering a.i.: Dhr. M. de Wit

Teamleider ondersteuningsteam en basis/kader bovenbouw: dhr. M. van der Spek
Teamleider basis/kader onderbouw: dhr. M. Post
Teamleider tl en havo onderbouw: dhr. P. van Slooten

College van Bestuur

Bestuurder: Mevr. M. Sijbom-Hassing

Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

Voorzitter: Mevr. M.A.C. Kasper de Kroon
Lid: Dhr. A. T. de Jong
Lid: Mevr. E. Oost
Lid: Dhr. J van Wieren
Lid: Dhr. J. Oost
Lid: Dhr. F. G. Hoekstra

Medezeggenschapsraad

Voorzitter: Dhr. K-J Post
Secretaris: Dhr. W. Woord
Lid docent: Dhr. E. v. Urk
Lid onderwijsondersteunend personeel: Mevr. E. Regterschot
Lid ouder: Mevr. Weerstand-Sipma
Lid ouder: Mevr. Zoer-ten Napel
Lid ouder: Dhr. R. Brands
Lid Leerling: T. Romkes
Lid leerling: vacant


  Gebouwensituatie

  Het Berechja College ligt in een rustige bosrijke omgeving op Urk. Het gebouw heeft de afgelopen jaren uitbreidingen gehad en in 2019 heeft interne verbouwing plaatsgevonden waarbij een vleugel is ingericht voor de sectie techniek en het profiel Dienstverlening & Producten. Het grootste deel van de lessen wordt gegeven in dit gebouw aan de Waaiershoek. Een deel van de LO-lessen vindt plaats in een van de sporthallen op Urk. Een deel van de praktijklessen van het profiel Maritiem en Techniek worden gegeven door personeel van en in het gebouw van het ROC Friese Poort, locatie Urk.

  In 2023 is er op het terrein van school een prachtige unit bijgebouwd met tien mooie en moderne lokalen.

  Personeel

  ONDERWIJZEND PERSONEEL

  Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het geven van de lessen. Als er vragen zijn die direct betrekking hebben op de vakproblematiek, dan zijn zij de aangewezen personen om contact mee op te nemen.

  De docenten zijn onderverdeeld in kernteams, wekelijks komen de kernteams bij elkaar om met elkaar de ontwikkelingen in hun kernteam te bespreken. Hierdoor zijn de leerlingen nog beter in beeld bij het docententeam.

  DECAAN

  Leerlingen zullen binnen het onderwijs regelmatig een keuze moeten maken. Bijvoorbeeld: welk beroep ga ik kiezen en welke studie of opleiding kan daarvoor gevolgd worden? Welke vakken heb ik dan nodig? De leerling zal daarop antwoorden moeten vinden die bij zijn eigen persoonlijkheid passen. Om tot een goede keuze te kunnen komen is een goede ondersteuning noodzakelijk. De activiteiten van de decaan zijn erop gericht dat de leerling de benodigde steun, hulp en informatie krijgt die nodig is voor de belangrijke keuzes waar hij voor komt te staan. De decaan ondersteunt de mentoren bij de voorlichting aan de leerlingen op het gebied van studie- en beroepskeuzes. Ook worden de leerlingen op de hoogte gebracht van informatiebronnen zowel binnen als buiten de school. Voor de ouders worden er voorlichtingsavonden georganiseerd op het gebied van studie- en beroepskeuzes. De decaan zorgt ervoor dat alle informatiebronnen op school actueel zijn en voert regelmatig overleg met vervolgopleidingen over de mogelijkheden van doorstroming.

  PERSONEELSZORG

  Onderwijs vraagt om bekwaam personeel dat kan werken onder goede arbeidsomstandigheden. Het personeelsbeleid van het Berechja College is erop gericht het functioneren van haar personeel te volgen en waar nodig te stimuleren. Dit gebeurt door het vaststellen van competenties waaraan een ieder zijn functioneren kan toetsen in de praktijk. Tijdens studie bekwaamt men zich in onderwijsvernieuwing, leerlingenzorg en leerlingenbegeleiding. Al onze docenten hebben een bekwaamheidsdossier.

  MENTOREN

  Leerlingenbegeleiding vinden wij erg belangrijk. Leerlingen die bij ons onderwijs volgen worden optimaal begeleid op hun weg naar de volwassenheid. Docenten zijn hen daarbij behulpzaam op sociaal-, emotioneel- en kennisgebied. Elke leerling krijgt een mentor toegewezen die klaar staat om een helpende hand te bieden. Wekelijks, tijdens de mentorles, is er contact tussen leerling en mentor. Waar nodig kan een leerling dagelijks bij zijn mentor aankloppen. De mentor bezoekt leerlingen die voor het eerst op school zitten thuis en spreekt dan met de ouders. Vakdocenten en mentoren van een leerjaar komen regelmatig bij elkaar om de gang van zaken te bespreken. Dat noemen we een leerlingbespreking. De mentor is ook contactpersoon vanuit de school, dus als er extra contact nodig is, belt hij met de ouders.

  PROFESSIONALISERING TEAM

  Het personeel van het Berechja College kenmerkt zich door het hebben van een professionele houding. Continue ontwikkelen op het pedagogisch en didactisch vlak is noodzakelijk om in deze tijd van snelle onderwijsontwikkelingen bij te blijven. De nieuwe generatie leerlingen en de veranderende maatschappij vraagt dit aan het onderwijsveld. Docenten werken samen als duo’s die elkaars sparringpartner zijn. Lesbezoeken met gerichte feedback worden als input gebruikt bij het opstellen van individuele professionaliseringsplannen.

  ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

  Het OOP bestaat uit medewerkers met heel verschillende werkzaamheden: vier conciërges, een ICT-ondersteuner, het administratief personeel en interieurverzorgsters. Het ondersteuningsteam valt ook onder het onderwijs ondersteunend personeel.

  Stafmedewerkers

  De stafmedewerkers dragen zorgen voor een soepele gang van zaken binnen onze school. Een aantal stafmedewerkers werken via de personele unie zowel op Berechja College als op Emelwerda College. Dat is de HR-medewerker, bestuursecretaresse en adviseur. Ook onze ICT-teamleden en conciërges wisselen ervaring en kennis met elkaar uit.

  ondersteuningsteam

  Sommige leerlingen hebben baat bij extra ondersteuning. Het Berechja College heeft een ondersteuningsteam dat voorziet in diverse ondersteuningsbehoeften. Het team wordt aangestuurd oor onze ondersteuningscoördinator die de ondersteuningsaanvragen vanuit de mentor beoordeelt en koppelt aan de expertise van de leercoaches, huiswerkbegeleider of weerbaarheids- en faalangstreductietariner. Dit kan op individueel niveau, maar ook klasniveau. De groepsdynamica-expertgroep behoort ook tot de instrumentaria van het ondersteuningsteam.

  ICT-gericht onderwijs

  Onze leerlingen groeien op in een samenleving waarin steeds meer nadruk ligt op het gebruik van digitale middelen (ICT). Het gebruik hiervan geeft ook het onderwijs op het Berechja College meer mogelijkheden. Daarbij is het belangrijk dat leerlingen vroegtijdig leren om vaardig en verantwoord om te gaan met ICT. Deze visie heeft gevolgen voor ons onderwijs. Alle leerlingen van het Berechja College hebben toegang tot Magister en Office365. 

  Alle leerlingen hebben een laptop. Leerlingen blijven wel boeken en schriften gebruiken; daarnaast krijgt de laptop een ondersteunende functie, dat noemen wij 'blended learning'.  Een elektronische leeromgeving (ELO) geeft gemakkelijk toegang tot lesstof en helpt om snel inzicht te krijgen in de voortgang van een leerling. 

  Voor de aanschaf van een laptop kunnen ouders kiezen voor aanschaf bij The Rent Company. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van laptops voor het onderwijs. Ook kunnen ouders ervoor kiezen, aan de hand van onze minimale systeemeisen, zelf een laptop aan te schaffen. Ouders ontvangen hierover verdere informatie.

  Digital skills

  Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun weg weten te vinden op de digitale snelweg. Tegelijkertijd biedt het werken met de laptop kansen voor gepersonaliseerd leren.

  Ondanks de mooie ontwikkelingen, merken we ook dat er behoefte is bij leerlingen en docenten om meer te leren over het werken met de laptop. Denk hierbij aan het omgaan met Office 365, werken in de cloud, en digitaal burgerschap. Hiervoor maken we schooljaar '23-'24 voor de brugklassers, één lesuur per week beschikbaar. In dit lesuur gaan we aan de slag met Go21, een methode waarmee we onze leerlingen slim leren werken met de laptop. We trainen vaardigheden, maar ook 'digitaal burgerschap' in het licht van onze christelijke identiteit.

  Op deze manier leert de leerling goed werken met een laptop en oefent het 21-eeuwse-vaardigheden.

  Gezonde school

  In lesprogramma’s van diverse vakken wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen en het belang van een gezonde levensstijl. De gezondheidsrisico’s van roken, alcohol en drugs komen uitgebreid aan de orde. Wij dragen zorg voor een rookvrije school. Het gebruik van energiedranken is verboden. Wij stimuleren dat leerlingen gezonde keuzes maken en oog hebben voor duurzaamheid.

  Minder afval

  Onze school is tevens een omgeving waar we zo min mogelijk afval willen achterlaten. Een persoon laat in zijn mensenleven in totaal 7 voetbalvelden aan afval achter. Leerlingen brengen veel tijd door op school. Daarom willen we onze leerlingen stimuleren om voor minder afval te zorgen. Dit doen we onder andere door aandacht aan afval te besteden in onze projecten. Maar ook door ouders te stimuleren zo min mogelijk wegwerpverpakkingen in huis te halen. Bijvoorbeeld geen pakje sap elke dag, maar een leeg flesje wat elke dag gevuld kan worden. Geen plastic zakjes maar een broodtrommel.

  Smartphonegebruik

  Bijna elke leerling heeft een mobiel. Eigenlijk is het meer een mini-computer geworden waarmee de leerlingen muziek luisteren, sociale contacten onderhouden en hun schoolwerk managen: hun huiswerk en rooster. Echter: wij zien dat het gebruik van smartphones negatieve vormen aanneemt en dat de voordelen niet meer opwegen tegen de nadelen.

  We zetten een aantal negatieve kanten op een rij:

  1. Leerlingen zitten moe in de klas. Veel leerlingen blijven ’s avonds tot laat met hun mobiel Whatsappen / Instragrammen of Snapchatten.

  Tip: de mobiele telefoon blijft beneden liggen.

  2. Leerlingen krijgen snel ruzie met andere leerlingen. Het is makkelijker om te zeggen wat je denkt en voelt als je in je eigen huis iets intypt in een telefoon. In boosheid is er dan al snel teveel gezegd. 

  Tip: begeleid je kinderen bij hun (sociale) contact via de telefoon.

  3. Grensoverschrijdend gedrag. Het brein van tieners is nog volop in ontwikkeling. Het hersengedeelte wat ons waarschuwt en helpt nadenken of keuzes verstandig zijn is bij tieners nog niet goed ontwikkeld. Hierdoor gaan tieners soms grenzen over die vervelende gevolgen kunnen hebben. Onlangs is in het nieuws geweest dat op verschillende scholen naaktfoto’s van leerlingen verspreid werden. 

  Gebruik van de smartphone is -zeker in een lessituatie- niet altijd positief. Als school gaan we hier komend jaar extra aandacht aan geven door een pilot te draaien waarbij de leerlingen hun smartphone niet in de klas hebben.

  Fricolore

  Onze school is aangesloten bij de coöperatieve vereniging Fricolore, een samenwerkingsverband voor alle protestants-christelijke scholen in Friesland, Noordoostpolder en Urk. We maken gebruik van de gezamenlijke kennis om het onderwijs te verbeteren. Dit doen we onder andere door gezamenlijk opleidingen aan te bieden.

  Schoolleiding

  M. Sijbom - Hassing
  SHM
  Bestuurder
  A. de Soeten - van Houwelingen
  STN
  Directeur Onderwijs
  M. de Wit
  WTH
  Directeur Bedrijfsvoering a.i.
  M. van der Spek
  SVM
  Teamleider onderbouw basis-kader en ondersteuningsteam
  P. van Slooten
  SLP
  Teamleider onderbouw TL en havo
  M. Post
  PTM
  Teamleider VMBO B/K onderbouw
  Projectleider Basisvaardigheden

  Contact

  Bezoekadres:

  Waaiershoek 46

  8321 BH Urk

  Postadres:

  Postbus 45
  8320 AA Urk

  0527-681237
  info@berechja.nl
  www.berechja.nl