Praktische zaken

Reguliere Lestijden

De lestijden zijn gepland van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 en 16.15 uur. Om 08.10 gaat de eerste bel (deuren sluiten om 08.15).

LesuurTijdstip

1e uur

07.45 - 08.10
(bijwerklesmoment)

2e uur

08.15 - 09.05

3e uur

09.05 - 09.55

4e uur

09.55 - 10.45

Pauze
5e uur

11.05 - 11.55

6e uur

11.55 - 12.45

Pauze
7e uur

13.45 - 14.35

8e uur

14.35 - 15.25

9e uur

15.25 - 16.15

Lestijd dinsdag

In het kader van het leesbeleid kent het Berechja College een centraal leesmoment. Dit moment staat ingeroosterd voor de dinsdagmorgen na de ochtendpauze. De dinsdagochtend kent daardoor gewijzigde lestijden.  De lestijden van de middaglessen zijn niet gewijzigd.

LesuurTijdstip

1e uur

07.45 - 08.10
(bijwerklesmoment)

2e uur

08.15 - 09.00

3e uur

09.00 - 09.45

4e uur

09.45 - 10.30

Pauze
Leesmoment10.50 - 11.15
5e uur

11.15 - 12.00

6e uur

12.00 - 12.45

Pauze
7e uur

13.45 - 14.35

8e uur

14.35 - 15.25

9e uur

15.25 - 16.15

Vakantieregeling

vakantie/vrije dagVan t/m

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Biddag

9 februari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Meivakantie

23 april t/m 8 mei 2022

Bevrijdingsdag

4 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022

Jaarplanning

De volledige jaarplanning is te lezen op www.berechja.nl 

Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de school van de ouders, op basis van vrijwilligheid, een bijdrage in kosten waar geen vergoeding van de overheid tegenover staat. Deze kosten zijn velerlei van aard en zijn vooral gericht op het geven van goed onderwijs en om het contact met de ouders te onderhouden.

BijdrageKosten
Gebruik mediatheek/internetkosten/filterkosten

€ 10,00

Verzekeringen

€ 5,00

Pasfoto's

€ 5,00

Schoolgids/website

€ 3,50

Kosten praktische vakken (algemeen)

€ 15,00

Bijdrage projecten

€ 8,00

Kosten printer mediatheek, inclusief 200 afdrukken

€ 6,00

Kopieerkosten

€ 7,50Totaal

€ 60,00

Voor een tweede of volgend kind wordt de bijdrage gehalveerd.

Boekenpakket & licenties

Schoolboeken en digitale licenties worden door school gratis verstrekt. Leerlingen moeten de boeken deze netjes behandelen en zorgen voor een goed kaft. Het boekenpakket wordt voor aanvang van de cursus naar het huisadres gestuurd via Van Dijk uit Kampen. Van Dijk neemt de boeken aan het eind van het schooljaar de boeken weer in. Hierover ontvangt de leerling tijdig meer informatie. Bij beschadigingen kunnen boetes opgelegd worden. 

Schoolkosten

Naast de ouderbijdrage worden de volgende kosten, voor zover van toepassing, door de school bij ouders in rekening gebracht. 

Kluishuur: € 17,50

Kosten excursies

Excursies leerjaar 1 t/m 3 per jaar

€ 55,00

Werkweek leerjaar 4 Berlijn (ongeveer)

€300,00

Werkweek leerjaar 4 Ardennen (ongeveer)

€250,00

Als de kosten van de excursie in leerjaar 1 t/m 3 lager zijn dan € 55,00 wordt het niet bestede bedrag gespaard. De gespaarde gelden worden ingezet om de kosten van de werkweek in leerjaar 4 zo laag mogelijk te houden en worden in mindering gebracht op genoemde bedragen.

Leerjaar 1

Rekenmachine                                                             

€ 10,00

Gymkleding

€ 25,00

Leerjaar 3    

CKV activiteit         

€ 10,00

Leerjaar 3 en 4 - eigen bijdragen praktijklessen

Zorg & welzijn, d&p

€ 50,00

Maritiem en techniek

€ 30,00

Bijdrage LO-2 (bij deelname)

Leerjaar 3

€ 60,00

Leerjaar 4

€ 60,00

Schoolbenodigdheden 

De leerlingen dienen zelf te zorgen voor: 

 • Een zakbijbel voor dagelijks gebruik
 • Een stevige rugtas
 • Een aantal lijntjesschriften
 • Een etui met een schaar, lijmstift, plakband, kleurpotloden, gum, puntenslijper met reservoir
 • Een koptelefoon(tje) die op een mp3-speler of computer kan worden aangesloten

Beeldende Vorming

 • 2 HB-potloden 
 • Minimaal 12 kleurpotloden; Bruynzeel of vergelijkbare kwaliteit 
 • Snelhechter. 

Wiskunde 

 • Schrift formaat A4 met een grote ruit van 1 cm bij 1 cm. 
 • Een passer en een geodriehoek. 

Nederlands/Engels (ook bij het examen te gebruiken)

 • Prisma woordenboek Nederlands
 • Prisma woordenboek Engels - Nederlands
 • Prisma woordenboek Nederlands - Engels

Via school ontvang je een Microsoft-account met toegang tot OneDrive.


Aan het begin van elk schooljaar controleren de vakdocenten of de leerling de juiste materialen voor dat vak heeft (woordenboeken, geodriehoek, rekenmachine e.d.):

Leerjaar 1

De leerlingen van leerjaar 1 schaffen een Windows-laptop aan. Zie ICT- gericht onderwijs voor verdere informatie.

TO-lessen VMBO

 • ESchort
 • E4-rings multomap

LO-2 leerjaar 3 en 4 (LO2):

 • Stevige map met minimaal 15 tabbladen

CKV leerjaar 3:

 • Dichte A4-opbergmap (karton o.i.d.)

Leerjaar 3 en 4 (Dienstverlening en Producten):

 • Laptop
 • Informatie over aan te schaffen software volgt via de vakgroep middels een brief
 • Schort
 • Ovenschaal

Leerjaar 3 en 4  (Beroepsgericht Zorg & Welzijn):

 • Schort en pannenlappen
 • 1,5 liter cakeblik
 • Springvormen 22 cm (boterkoek en appeltaart)
 • Vuurvast schaaltje
 • Map voor recepten
 • 4-rings multomap

Leerjaar 3 en 4 (Maritiem & Techniek):

 • Splitshoorn
 • Kaartpasser
 • Parallelliniaal (docent geeft aan waar te kopen)
 • Veiligheidsschoenen
 • Boetnaald
 • Boetmesje
 • Overall

De leerlingen van afdeling MaT kunnen opde locatie Friese Poort Urk een kluisje huren voor een klein bedrag per jaar. De kosten worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

Verzekering 

Krachtens een door het bestuur gesloten collectieve scholierenongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd tegen ongevallenrisico: 

 • Op de heen- en terugweg (de tijd die nodig is om van huis de school te bereiken en andersom) en gedurende het verblijf in de schoolgebouwen en op de daarbij behorende terreinen.
 • Bij deelname aan schoolsportwedstrijden, bij museumbezoek en tijdens muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van personeel.
 • Gedurende excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland, mits onder toezicht van personeel. 
 • Tijdens stages, zowel de bedrijfsstage als de maatschappelijke stage. 

De volledige verzekeringsvoorwaarden liggen op school ter inzage.

Voorkomen van lesuitval 

Op het Berechja College proberen we de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. Lesuitval is echter niet geheel te vermijden. Plotselinge ziekte van docenten, bezoek aan scholingscursussen, kort buitengewoon verlof wegens familieomstandigheden, rapportvergaderingen, vakexcursies en dergelijke kunnen oorzaak van lesuitval zijn. Bij het samenstellen van het rooster voor de leerlingen gaan we ervan uit dat de leerlingen zo weinig mogelijk tussenuren en een aansluitend rooster hebben. We proberen tussenuren te vermijden door:

 • Dagelijkse roosterwijzigingen. 
 • Invaluren: Bij de Brugklassen beperken we lesuitval zoveel mogelijk door middel van de dagelijkse roosterwijzigingen, die te volgen zijn via de grote schermen op school en via Magister. Wanneer er dan nog tussenuren blijven staan, vullen we deze in door een invaluur. Een invaluur is een uur waarop een docent invalt voor een collega die afwezig is. Deze uren gebruiken we ook om ervoor te zorgen dat toetsen altijd door kunnen gaan. Bij afwezigheid van de docent kan de klas in het invaluur doorwerken aan het vak. Hierbij maken de leerlingen gebruik van een studiewijzer, waarin beschreven staat wat zij in dat uur kunnen doen. 
 • Een telefoonketen: Als het eerste lesuur vervalt door plotselinge ziekte van een docent, stelt de conciërge de leerlingen in de onderbouw daarvan (indien mogelijk) via een telefoonketen op de hoogte, zodat zij wat langer thuis kunnen blijven. 
 • Zelfstudie: Er is op school gelegenheid om tijdens tussenuren te studeren. Ook bestaat de mogelijkheid om na afloop van de lessen op school huiswerk te maken. 

EXTRA VERLOF

Het Berechja College gaat ervan uit dat afspraken bij tandartsen en huisartsen, voor zover mogelijk, buiten de schooltijden gepland worden. Verlof voor een dag(deel)kan aangevraagd worden via de verlofformulieren bij de conciërge. Dit formulier wordt door ouders/verzorgers ingevuld en door de leerling ingeleverd bij de conciërge. Aan het eind van de dag kan het formulier opgehaald worden bij de conciërge. Verlof moet minimaal 4 dagen van tevoren aangevraagd worden.

Om extra vakantieverlof aan te kunnen vragen dient het formulier "Aanvraag vakantieverlof buiten schoolvakanties" worden ingevuld. Extra vakantieverlof kan alleen gegeven worden wanneer dit valt binnen de ruimte die de leerplichtwet biedt. Een verlofaanvraag zal 8 weken voorafgaande aan de aan te vragen verlofperiode moeten worden ingediend. Via de teamleider of de downloadpagina is een aanvraagformulier te verkrijgen. Voor extra informatie over de leerplichtwet en de mogelijkheden voor vakantieverlof onder schooltijd verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid.  Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl

Huisregels 

Leefregels 

Wij werken met de volgende leefregels: Het Berechja College is een gezellige school, waar mensen, docenten, leerlingen en onderwijs-ondersteuners, elkaar respecteren en waar actief geleerd wordt. Zo werkt het op deze school: 

 1. Wij zijn op tijd in de les. 
 2. Wij gaan tijdens leswisselingen en pauzes naar het toilet. 
 3. Wij hebben ons huiswerk af en hebben de spullen die we nodig hebben bij ons.
 4. Wij doen aan het begin van de les onze mobiel in de blauwe bak. Op de gang en in de aula is gebruik van mobiel toegestaan.
 5. Wij gebruiken het wifi-netwerk op een manier die bij onze christelijke identiteit past. 
 6. Het Urkers is mooi, maar op school spreken wij Nederlands. 
 7. Ons taalgebruik past bij onze christelijke identiteit. 
 8. Wij houden de school netjes en ruimen ons afval op. 
 9. Wij gaan respectvol om met iedereen. Wij pesten niet en gebruiken geen geweld. 
 10. Tijdens tussenuren en pauzes zijn wij in de aula of op het plein. 
 11. De docent bepaalt het einde van de les, niet de bel.

Absentie 

Als een leerling door onder andere ziekte verhinderd is de lessen bij te wonen, melden zijn ouders dat schriftelijk of telefonisch aan school voor 8.00 uur aan de conciërge. Als een leerling niet afgemeld is, worden de lessen als ongeoorloofd verzuim genoteerd. Leerlingen die tijdens de lessen ziek worden, melden zich af bij de conciërge. Conciërge neemt contact op met de ouders en stuurt de leerling naar huis. Leerlingen die een arts enz. moeten bezoeken tijdens schooltijd, vragen vooraf vrij via een verlofpas. Als leerlingen ongeoorloofd verzuimen, neemt de school maatregelen. Bij frequent spijbelen of te laat komen schakelen we de leerplichtambtenaar in.

Verwijdering uit de les 

Wanneer een leerling storend gedrag vertoont tijdens de les zal de docent de escalatieladder toepassen en de leerling proberen te corrigeren. Wanneer het storende gedrag niet verandert, kan de docent overgaan tot verwijdering uit de les. Verwijdering zal zonder waarschuwing plaatsvinden wanneer de leerling voor een onveilige situatie zorgt. 

Na verwijdering melden leerlingen zich in het zorglokaal en vullen een meldbrief in. Na de leswisseling maakt de leerling een afspraak met de docent om de les in te halen, een herstelgesprek te laten plaatsvinden en krijgt een sanctie. Mentor en ouders/verzorgers worden geïnformeerd. De teamleider zal een extra sanctie (vierkant rooster/ schorsing) opleggen indien een leerlingen meerdere keren verwijderd wordt. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Veiligheidsvoorzieningen

Leerlingen mogen deze niet zonder noodzaak in werking stellen. Bij overtreding van deze regel, zullen sancties opgelegd worden.

Mobieltjes

Steeds meer leerlingen hebben een smartphone. Een smartphone kan gebruikt worden als ondersteuning voor schoolzaken. Telefoongebruik is tijdens een les alleen toegestaan wanneer een docent hier toestemming voor geeft. Telefoongebruik in een les mag alleen dienen ter ondersteuning van het onderwijsproces. Een leerling kan met zijn smartphone op het netwerk van school werken. Voor aanvang van de les leggen de leerlingen hun mobiele telefoon in de daarvoor bestemde blauwe bakken.

Berichten voor thuis

Leerlingen zijn verplicht alle informatie bestemd voor ouders zo spoedig mogelijk thuis af te geven.

Waardevolle spullen tijdens gym 

Waardevolle spullen, zoals horloges en mobieltjes etc., nemen we niet mee in de gymles. Dit met het oog op de veiligheid. Er bestaat de mogelijkheid om, voor eigen risico, waardevolle spullen in een bakje bij de docent in bewaring te geven.

Telaatkomen

De leerling die te laat komt buiten zijn schuld dient te beschikken over een verklaring van zijn ouders. Dit mag schriftelijk en telefonisch (0527-681237). De telaatkomer dient zich te melden bij de conciërge om zich te laten registreren en een te-laat-pasje te ontvangen. Bij meerdere keren te laat komen zonder geldige reden, wordt een strafmaatregel opgelegd. Dit kan zijn: het achtste uur terugkomen, ’s morgens om kwart voor 8 komen, vierkant rooster of melding bij leerplichtambtenaar.

Fietsenstalling

 • Fietsen in de rekken. Nooduitgangen en deuren van berging vrijhouden.
 • Leerlingen met een bromfietscertificaat plaatsen hun brommer/scooter in het daarvoor bestemde vak.
 • Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal, beschadigingetc. van bij de school geplaatste fietsen of bromfietsen.
 • Verblijf in fietsen- of bromfietsstalling anders dan voor het brengen en halen van fietsen/bromfietsen is niet toegestaan.
 • De stalling beschikt over camerabewaking.

Roken

Het Berechja College wil een gezonde school zijn. Binnen het zicht van de school is roken niet geoorloofd.

Consumpties

Consumpties mogen alleen gebruikt worden in de aula en op het schoolplein tijdens de pauzes.

Pauzes

 • De leerlingen verlaten zo spoedig mogelijk de lokalen.
 • Opgaand verkeer is verboden.
 • Verblijf alleen in aula en op het schoolplein.

Privacy 

Het is verboden om de privacy van medeleerlingen of medewerkers op enige manier te schenden. Aangifte bij de politie kan een van de maatregelen zijn. Leerlingen krijgen les in mediawijsheid. Hier leren ze hoe ze hun online privacy kunnen beschermen. Het Berechja College hanteert ter bescherming van de privacy het model “privacyreglement verwerking leerling-gegevens voor PO en VO”.

Leerlinggegevens 

Van elke leerling leggen wij op school een dossier aan. De gegevens over leerlingen die wij verzamelen vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens van leerlingen zijn alleen toegankelijk voor hen die hiervoor van het bestuur toestemming hebben gekregen, zoals leden van de schoolleiding, mentoren, docenten en leden van de administratie. De gegevens worden alleen aan anderen verstrekt indien dit in het belang is van het onderwijs aan de betrokken leerling. Dit gebeurt met toestemming van de betrokken leerling of, indien deze jonger is dan 16 jaar, van zijn ouders. Voor bespreking van een leerling die extra zorg nodig heeft - in het Zorgadviesteam (ZAT) of met externe deskundigen - wordt eveneens toestemming gevraagd. 

Interieurverzorging 

Een leerling presteert het best wanneer hij lekker in zijn vel zit. Dat kan alleen in een veilige, schone omgeving. Het Berechja College beschikt over moderne, frisse en schone gebouwen. Om dit zo te houden werken onze interieurverzorgsters na elke schooldag toegewijd aan hun taak, de gebouwen schoon te houden. 

Kluisjes 

Elke leerling van het Berechja College krijgt de beschikking over een kluisje. Dit kan gebruikt worden voor het opbergen van (waardevolle) spullen tijdens de schooldag. Zeker tijdens de gymlessen is dit aan te bevelen. Voor het openen van het kluisje ontvangt de leerling een pas. Vanaf het moment dat de pas aan de leerling wordt overhandigd is het reglement betreffende de huur van een kluisje van toepassing. Het reglement is opgenomen in het leerlingenstatuut.

Aanmelding

Aanmelding voor het eerste leerjaar gaat, na overleg met de ouders, via de basisschool. Leerlingen worden geplaatst op het niveau waarop de basisschool aanmeldt. Ouders van buiten de regio kunnen contact opnemen met de teamleider onderbouw, dhr. Van der Spek. Aanmelding voor hogere leerjaren gaat via de decaan, mevr. Visser-Kramer.

Toelating

Wij hanteren een breed aannamebeleid. Een ieder die onze protestants- christelijke normen en waarden accepteert en respecteert, is in principe welkom. De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Bij de toelating tot onze school speelt het advies van de basisschool een bepalende rol, evenals de eindtoets.

Voorafgaande aan de plaatsing kan advies worden ingewonnen bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Aandacht+. Afhankelijk van de adviezen plaatsen wij de leerling in een:

 • Basisberoepsgerichte leerweg met of zonder lwoo
 • Kaderberoepsgerichte leerweg met of zonder lwoo
 • Theoretische leerweg
 • Havo

In mei krijgen de leerlingen bericht van definitieve plaatsing. Voor de zomervakantie is er een kennismakingsavond. De leerlingen horen dan in welke klas ze geplaatst zijn en wie hun mentor wordt. Toelating tot een hoger leerjaar is mogelijk na een positief intakegesprek