Alles over Berechja

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Voorwoord

Via deze digitale schoolgids willen wij u informeren over het reilen en zeilen op het Berechja College; waar staan we voor, wat hebben we te bieden en hoe hebben we dat georganiseerd?

Allereerst een extra hartelijk welkom aan de nieuwe leerlingen! Ouders/verzorgers, fijn dat u de keuze voor het Berechja College hebt gemaakt. Voor mij als directeur onderwijs is het ook mijn eerste jaar op het Berechja College, ik kijk er enorm naar uit.

Drie kernwoorden kenmerken onze school: Bewust, Betrokken, Berechja.

Het bewustzijn uit zich in een heldere visie en uitwerking. We bieden duidelijke structuur in de lessen met heldere leerdoelen. Omdat we streven naar betekenisvol en ervaringsgericht onderwijs stimuleren we leerlingen om zich ondernemend, onderzoekend en creatief te ontwikkelingen. We leggen verbinding tussen de lesstof en de wereld buiten de school; contacten met bedrijven en instanties dragen daarin bij om inhoud te geven aan het onderwijs.

De betrokkenheid krijgt vorm in het mentoraat en een goede zorgstructuur. We bieden ondersteuning met als uitgangspunt dat de leerling groeit in zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Groeien en tot bloei komen, de gaven en talenten die je ontvangen hebt mogen ontdekken en ontwikkelen en deze leren inzetten in de maatschappij. Ontzettend mooi om daar als school inhoud aan te geven, maar daar hebben we uw betrokkenheid als ouder/verzorger ook bij nodig. We zien u dan ook graag op de informatieavonden en bij oudergesprekken.

Berechja, dat betekent ‘Gezegend door de Heer’, persoonlijk vind ik dat een ontroerende belofte.

Steeds als ik uitspreek dat ik werk op het Berechja College, klinkt dat in mijn hart als “Ik werk op het ‘we-leven-onder-de-zegen-van-de-Heer College’” een mooiere naam voor een school kan je niet bedenken wat mij betreft. Mooi om dat inhoud te geven in ons onderwijs en te mogen bouwen op dat Fundament. 

Ik wens alle ‘nieuwe’ en ‘oude’ leerlingen een heel erg mooi en gezegend schooljaar toe!

Annemarie de Soeten
Directeur Berechja College

N.B.: Wij gebruiken in deze schoolgids voor de leesbaarheid de mannelijke vorm, maar uiteraard bedoelen we daar ook de vrouwelijke vorm. 

We spreken regelmatig over ouders, maar daar mag u ouder(s)/verzorger(s) lezen.

In deze schoolgids gebruiken we de volgende afkortingen:

avo: algemeen voortgezet onderwijs

vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

mbo: middelbaar beroepsonderwijs

lwoo: leerweg ondersteunend onderwijs