Alles over Berechja

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Voorwoord

Het schooljaar 2021-2022 gaat van start en via deze schoolwiki (=digitale schoolgids) willen wij u infomeren over wat het Berechja College te bieden heeft aan haar leerlingen en hun ouders/verzorgers. 

Allereerst een hartelijk welkom aan de ouders die voor het eerst hun zoon of dochter hebben aangemeld op het Berechja College. U heeft gekozen voor een school die de kernwoorden Bewust, Betrokken Berechja in haar handelen laat zien. Onze Berechja-lessen zijn vormgegeven op een dusdanige wijze dat lesdoelen, structuur en differentiatie een plek krijgen. Duidelijkheid, een doel en het kunnen werken met de benodigde aandacht per individu zorgen voor een uitdagende leeromgeving.

Betrokken zijn bij onze leerlingen, dat is waar wij voor staan en wat wij in de dagelijkse praktijk handen en voeten willen geven. Het Berechja College kent een sterk mentoraat en zorgstructuur en biedt ondersteuning wanneer het even niet soepel gaat. Samen met de leerling wordt het plan vormgegeven gekozen om vooruit te komen waarbij de leerling zelf verantwoordelijk blijft.

Naast het behalen van een diploma is het belangrijk leerlingen voor te bereiden op de maatschappij. Tegenwoordig wordt er veel gevraagd van jonge mensen en kunnen de tienerjaren lastig genoeg zijn. Zij moeten resultaten behalen en keuzes maken die van belang zijn voor de toekomst. Daarbij is aanpassingsvermogen aan snel veranderende omstandigheden noodzakelijk. De gevolgen van de Covid-19-pandemie, lockdowns en schoolsluitingen, zijn daarvan het voorbeeld. Dat vraagt aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Het Berechja College is een school die nadruk legt op vorming waarbij het individu zich mag ontplooien maar waarbij de relatie met de naaste dezelfde waarde heeft.

Ouders en verzorgers zijn hierin van groot belang. Uw betrokkenheid bij het onderwijsproces is van grote invloed op welbevinden en leerprestaties van uw zoon of dochter. Het is daarom fijn dat u kennis neemt van de inhoud van de schoolwiki. Daarnaast zien wij graag op onze ouder- en spreekavonden.

Het team van het Berechja College gaat samen met u de zoektocht van de leerling naar een plek in de maatschappij aan. Gedreven door een passie voor onderwijs en gevoed vanuit de liefde die God door Zijn zoon Jezus Christus heeft laten zien. Berechja betekent: “de Here zegent”, een prachtige en rijke belofte waardoor wij ons gedragen mogen weten.

Johan Schaak
Directeur Berechja College

N.B.: Wij gebruiken in deze schoolgids voor de leesbaarheid de mannelijke vorm, maar uiteraard bedoelen we daar ook de vrouwelijke vorm. 

We spreken regelmatig over ouders, maar daar mag u ouder(s)/verzorger(s) lezen.

In deze schoolgids gebruiken we de volgende afkortingen:

avo: algemeen voortgezet onderwijs

vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

mbo: middelbaar beroepsonderwijs

lwoo: leerweg ondersteunend onderwijs